Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt

Meer informatie
Locatie
Muntgebouw in Utrecht

De Goldschmeding Foundation, Instituut Gak en de NSvP organiseren op maandag 4 november 2019 de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt. Tijdens dit symposium maken we de stand van zaken op rond de inclusieve arbeidsmarkt. Daarbij zoeken we met maatschappelijke organisaties, werkgevers, beleidsmakers en onderzoekers een concreet antwoord op de vraag welke praktische stappen er moeten worden ondernomen om de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever te maken. Het uiteindelijke doel is meer en beter werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers, jongeren, 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.

Programma
Het symposium bestaat uit twee delen. In de ochtend (van 9:30 tot 12:30 uur) vinden er zes werksessies over verschillende kernthema’s plaats. Details over de sessies staat hieronder. In de werksessies willen wij samen met deskundigen concrete ideeën formuleren om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.  In de middag (13:30 – 16:30 uur) vindt het plenaire gedeelte plaats waarin we met elkaar van gedachten wisselen over inclusie en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: het belang van niet-economische waarden van werk en oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid. Alle aanwezigen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het gesprek, waarbij we geïnspireerd worden door inhoudelijke bijdragen van onder andere Jannet Vaessen (directeur WOMEN Inc), Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA-AIAS-HSI) en Bas ter Weel (algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek Amsterdam). Het symposium staat onder leiding van dagvoorzitter Frederique de Jong.

Praktische informatie
Datum: maandag 4 november 2019
Tijd: 9:30 – 17:30 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto.
Congreswebsite: www.dagvandeinclusievearbeidsmarkt.nl

Inschrijven
U kunt zich voor de Dag van de Inclusieve Arbeidsmarkt inschrijven via deze link. Deelname aan het symposium is gratis. Voor zowel het ochtend- als het middagprogramma geldt dat het aantal beschikbare plaatsten beperkt is. Voor deelname aan de werksessies vragen we u om een korte toelichting van uw beoogde bijdrage aan de sessie te geven.

 

Werksessies
1 Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen

Om inzetbaar te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Maar is dat voor iedereen bereikbaar? Wie zijn de insiders en de outsiders op de arbeidsmarkt van de toekomst? Tijdens deze werksessie staan we stil bij praktische voorbeelden die de betrokkenheid van jongeren bij leren en ontwikkelen vergroten. Het gaat om antwoorden op vragen als: hoe kunnen werken en ontwikkelen beter geïntegreerd worden, waar lopen met name MBO-jongeren tegenaan bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, welke rol spelen 21e-eeuwse vaardigheden en hoe maken we leren aantrekkelijk en toegankelijk voor alle werkenden?

2 Gelijke kansen bij matching van vraag en aanbod

Matching op de arbeidsmarkt vindt vaak plaats op basis van harde functie-eisen. Als je niet over het juiste papiertje beschikt, wordt matching met een gewenste functie lastig. Ook de vaak smalle definiëring van “geschiktheid” en beeldvorming spelen een belangrijke rol. Kunnen nieuwe technologieën of nieuwe vormen van matching dit doorbreken? Tijdens deze werksessie staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen zoals algoritmisering (meer informatie), open hiring (zo min mogelijk informatie) en skill-based recruitment (andere informatie).

3 De invulling van inclusief HRM-beleid in de praktijk

Inclusief beleid voor HRM (Human Resource Management) draagt bij aan de loopbaanontwikkeling van alle werknemers, dus ook van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat alle werknemers binnen een organisatie worden ondersteund bij het ontwikkelen van passende competenties en hun sociaal kapitaal. In deze werksessie maakt u kennis met een groot aantal concrete inclusieve HRM-instrumenten die zich al hebben bewezen in de praktijk. Zijn die instrumenten voldoende om een inclusieve organisatie te realiseren? Wat mist er nog?

4 Met de circulaire economie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt

De circulaire economie gaat uit van het hergebruik van producten en grondstoffen. Daarvoor moeten we op een andere manier gaan produceren en consumeren. De circulaire economie zorgt daarmee voor nieuwe banen en vraagt ook om nieuwe vaardigheden. In deze werksessie beantwoorden we met u de vraag wat er nodig is om via de circulaire economie bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Welke voorbeelden van inclusieve banen in de circulaire economie zijn er al? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de circulaire economie nog meer kansen biedt, juist voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

5 Diagnose stellen op basis van zingeving

Het overkomt ons allemaal wel eens: geen zin meer hebben in ons werk. Om hiermee om te gaan, heeft ZinVerzetten (www.zinverzetten.nl) een diagnose-instrument ontwikkeld. Met deze telefonische test krijgt de gebruiker binnen een paar minuten inzicht in haar of zijn zin in werk. Door op deze manier naar mensen te kijken, zijn bedrijfsartsen sneller in staat om tot de kern van de problematiek te komen. Ook kunnen klantmanagers het gesprek met een werkzoekende op een heel andere manier voeren. In deze interactieve werksessie krijgt u inzicht in de werking van het diagnose-instrument en leert u aan de hand van actuele casussen de werking van de test.

6 Nieuwe technologieën voor een inclusieve arbeidsmarkt

Door slimme inzet van nieuwe technologie kunnen we de arbeidsmarkt inclusiever maken. Er zijn verspreid over Nederland al diverse mooie voorbeelden te vinden van het gebruik van bijvoorbeeld exoskeletten, augmented reality en virtual reality om kwetsbare groepen mensen te helpen op de arbeidsmarkt. In deze werksessie willen we samen verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn om met behulp van nieuwe technologieën de arbeidsmarkt inclusiever te maken. In het bijzonder willen we een antwoord formuleren op de vraag wat er nodig is om succesvolle pilots en experimenten op te kunnen schalen.