Publicaties ‘de veranderende waarde van werk’

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken om te leven) of is werk essentieel voor ontplooiing en zingeving in een geïndividualiseerde samenleving (leven om te werken)? Staat werk nog wel centraal of moet het steeds meer concurreren met vrije tijd en zorg? Is een vaste baan voor het leven nog het ideaal of willen moderne hoogopgeleide burgers het liefst hun eigen baas zijn? Kortom, hoe waarderen wij werk?

De veranderende waarde van werk
Onderzoekers van het project ‘De Waarde van Werk‘ Sabina Stiller, Wieteke Conen en Paul de Beer, verbonden aan het AIAS, doen onderzoek naar de veranderende waarde van werk en instellingen rondom werkgelegenheid. In de eerste fase van het onderzoek zijn twee publicaties verschenen:

  • ‘The value of work in a changing labour market: a review and research agenda’ –  door Wieteke Conen en Paul de Beer
  • ‘Variation in employment institutions. Comparing the Netherlands to EU and OECD countries’ – door Sabina Stiller en Paul de Beer

Het eerste artikel van Conen en De Beer biedt een literatuuroverzicht van onderzoek naar de waarde van werk in geavanceerde economieën sinds de jaren negentig. Zij onderzochten of en hoe de waarde van werk verschilt tussen landen en hoe de waarderingen in de loop van de tijd zijn geëvolueerd.

Het tweede artikel van Stiller en De Beer geeft inzicht in patronen in aspecten zoals arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, verschuivingen in de arbeidsmarkt en de relaties tussen arbeid en zorg. Hierbij maken zij een vergelijking tussen ontwikkelde landen. Beter inzicht in deze patronen en de verschillen tussen landen is nodig omdat ze mogelijk verband houden met verschillen in de waardering van werk.

Wieteke Conen Sabine Stiller

Wieteke Conen en Sabina Stiller van het project ‘De Waarde van Werk’ en verbonden aan het AIAS, op de Nederlandse Arbeidsmarktdag

Kort & Bondig 1

Op basis van de analyse van gegevens uit de eerdere publicatie ‘The value of work in a changing labour market: a review and research agenda’ is de eerste publicatie in de reeks ‘Kort & Bondig’ verschenen in oktober 2019. Deze publicatie schetst veranderingen in de waarde(ering) van werk in Nederland en heeft als doel om vast te stellen op welke wijze de waarde(ring) van (betaald en onbetaald) werk in Nederland samenhangt met de kenmerken van het werk, de context waarin het werk wordt verricht en de kenmerken van de personen. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de bestaande instituties rond werk en inkomen mensen ondersteunen of juist belemmeren bij het realiseren van een maximale waarde(ring) van hun werk. Belangrijkste conclusie: de waarde van werk staat onder druk.

In volgende publicaties in de reeks ‘Kort & Bondig’ zullen onder meer de resultaten worden gepresenteerd van een enquête over de waarde(ring) van werk die in het voorjaar van 2019 onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking is gehouden en van een aantal diepte-interviews met mensen over (hun) werk. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de relatie tussen de bestaande regelgeving rond werk en inkomen en de waarde van verschillende soorten werk.