Disclaimer

Aanvaarding Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op alle internetsites/websites van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, waaronder www.goldschmeding.foundation.

Door onze internetsite(s)/website(s) te bezoeken en/of de op of – voor zover zulks is toegestaan – via deze internetsite(s) aangeboden informatie te gebruiken, verklaart U zich akkoord met onderhavige Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (eventuele) voorwaarden van specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten enerzijds en deze Disclaimer anderzijds, prevaleren – indien aanwezig – de voorwaarden van de specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten boven deze Disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website/webpagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website/webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie aanvaardt evenwel geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of andere gevolgen op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid en/of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Iedere aansprakelijkheid terzake wordt volledig uitgesloten.

Auteursrechten
Het auteursrecht (alsmede alle overige intellectuele eigendomsrechten) op deze website en daarop vervatte informatie, gegevens en overige (beeld)materialen berust bij de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, dan wel bij derden die met hun toestemming dit (beeld)materiaal en/of informatie beschikbaar hebben gesteld aan de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

Vermenigvuldiging of copiëren, geheel dan wel gedeeltelijk, in welke vorm dan ook van deze website, de daarop vervatte informatie, gegevens en overige (beeld)materialen, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

Naam & logo
De (handels)namen stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, Goldschmeding Foundation, het logo van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie alsmede alle programma’s en/of projecten die wij op onze website presenteren behoren exclusief toe aan de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie en deze mogen niet zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming gebruikt worden.

Beschikbaarheid en veranderingen aan deze website
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie streeft ernaar zo actueel mogelijke en feitelijk juiste informatie op de website te plaatsen. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van onze berichtgeving kunnen we helaas niet garanderen dat de informatie op deze website steeds correct of volledig is. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen. We adviseren U na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij stellen het op prijs als eventuele onjuistheden of onvolledigheden worden gemeld aan info@goldschmedingfoundation.org.

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie zorgt er voor dat de website steeds zo goed en volledig mogelijk beschikbaar is, maar kan erom haar moverende redenen steeds voor kiezen om de website aan te passen, (de bereikbaarheid van de website) op te schorten en/of inactief te maken.

Internetsites van derden
Deze Disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn weergegeven op de website(s) van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

Wijziging Disclaimer
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie behoudt zich steeds het recht voor deze Disclaimer te wijzigen. De gewijzigde Disclaimer wordt alsdan op deze website gepubliceerd. Wij doen hiervan geen persoonlijke aankondiging. Wij adviseren U met enige regelmaat na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Op deze internetsite en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie en Goldschmeding Foundation zijn (handels)namen van de Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. De Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam (Noord-Holland) en is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63341034.