Goldschmeding Foundation buigt deel budget om vanwege coronacrisis

De impact van het coronavirus is enorm. Op alle mensen individueel, op onze gezondheidszorg, op de economie en op de samenleving als geheel. De overheid heeft een “intelligente lockdown” voorgeschreven, die nu geleidelijk versoepeld wordt. De piek qua besmettingen en doden lijkt voorbij, maar net als bij een spoorwegovergang: het rode licht is nog niet gedoofd, er kan nog een golf komen. En de schade in de economie neemt voorlopig alleen maar toe. Ook in de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is gekeken naar wat de fondsen kunnen bijdragen aan de huidige crisissituatie.

De Goldschmeding Foundation heeft snel nadat de ernst van de situatie duidelijk werd actie ondernomen. In dat kader hebben wij ook meegewerkt aan een speciale werkgroep ‘Aanpak coronacrisis’ van de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Dat heeft geleid tot een verzameling van alle relevante corona-initiatieven van FIN-leden om kennis te kunnen uitwisselen en samenwerking te stimuleren.

Wat draagt de Goldschmeding Foundation bij?
Waar is de nood het hoogst? Waar kunnen fondsen snel en complementair aan de overheid en bedrijven ondersteuning verlenen en hoe kan het beste worden samengewerkt? Deze vragen stonden in maart centraal, zowel bij de Goldschmeding Foundation intern, als in overleggen met andere fondsen. Onze inzet heeft zich ten eerste gefocust op onze bestaande projectpartners: in hoeverre zijn zij in staat om de plannen die er liggen te continueren en in hoeverre moeten er wijzigingen worden doorgevoerd?

Daarnaast willen wij ons graag inzetten voor nieuwe initiatieven die, gerelateerd aan onze thematiek van Mens, Werk en Economie, een positieve bijdrage leveren aan deze crisis. Daartoe stelt de Goldschmeding Foundation 10% van haar budget van dit jaar beschikbaar. 5% komt ter beschikking voor bestaande projecten die hun ambities of werkwijze (moeten) aanpassen en 5% voor nieuwe projecten.

Bijdragen toegekend
We hebben intussen aan drie speciale projecten een bijdrage toegekend. Als eerste hebben wij onze steun toegekend aan Sterk in je Werk, een initiatief van De Rotterdamse Zorg, dat zorgprofessionals online coaching aanbiedt om de verhoogde werkdruk en toegenomen spanningen het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen hebben zorgprofessionals te maken met dagelijks veranderende regelgeving, ook ervaren ze afstand door het werken in beschermende kleding, schaarste in beschermende middelen, risico’s om zelf ziek te worden, ziekte en overlijden van patiënten. Daar komen de privé omstandigheden nog bij, zoals thuisonderwijs van kinderen, zorgen om familie en vrienden en sociale isolatie. Met dit project wordt de mentale vitaliteit van zorgprofessionals duurzaam verbeterd en georganiseerd.

Daarnaast steunen wij het project ‘Hacking Health’, een initiatief van Pro Parents, dat gezinnen in de nieuwe realiteit ondersteuning en advies biedt. Veel ouders werken noodgedwongen thuis en kinderen kunnen niet naar school of de kinderopvang. Pro Parents heeft de krachten gebundeld met gespecialiseerde partners zoals TNO, Argo GGZ en IMH Nederland om ouders digitaal bij te staan. Samen met haar partners deelt Pro Parents online kennis en expertise over zaken rondom de ontwikkeling van jonge kinderen, ouderschap en werk, en mentale weerbaarheid.

Ten derde hebben wij het Calamiteitenfonds van de Voedselbanken gesteund, want zij staan voor een enorme opgave. Er is minder voedsel beschikbaar, de distributiestroom hapert en er zijn minder vrijwilligers beschikbaar. Enkele voedselbanken hebben hun deuren moeten sluiten, waardoor de voedselzekerheid van een groep kwetsbare Nederlanders wordt bedreigd. Door, samen met de overheid, bedrijven en fondsen, een bijdrage te leveren kunnen we voedsel beschikbaar houden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Informatie via de FIN
Wij blijven continu overleggen met onze collega-fondsen en de FIN om onze bijdrage zo goed mogelijk te kunnen inzetten en te kijken waar onze extra hulp het hardst nodig is. Alle speciale projecten rondom de coronacrisis worden kenbaar gemaakt via de website van de FIN: www.fondseninnederland.nl/initiatieven-crisis.