Hogeschool Rotterdam en Goldschmeding Foundation lanceren New Economics Lab: pilot voor onderwijsinnovatie

Van 'klassiek denken' naar 'nieuw denken' over betekeniseconomie

 

Als gevolg van fundamentele maatschappelijke uitdagingen verschuift het blikveld van de klassieke economie naar een nieuw economisch denkkader. Een kader dat niet langer uitsluitend is gericht op welvaart, groei en winstmaximalisatie, maar steeds meer op welzijn, bloei van mensen en meervoudige waardencreatie. In de kern is dat een verschuiving van focus op ‘ik’ naar ‘de ander’. Om dit nieuwe denken te verankeren in het onderwijs introduceert Hogeschool Rotterdam het New Economics Lab. In dit pilotproject verzamelen docenten, studenten, onderzoekers en ondernemers inzichten met als doel deze te vertalen naar de inhoud van onderwijscurricula en de praktijk. Het is een project van het lectoraat Betekeniseconomie van Kenniscentrum Business Innovation, mede gefinancierd door de Goldschmeding Foundation.

Het New Economics Lab staat onder leiding van lector Kees Klomp, een bekend pleitbezorger van de betekeniseconomie. De grenzen van het klassieke systeem waarin economische groei boven alles gaat, zijn volgens hem in zicht. Klomp stelt dat de samenleving een richting is ingeslagen naar een systeem waarin niet zozeer de markt en winstmaximalisatie, maar gemeenschappen en de aarde centraal staan.

“Grote maatschappelijke uitdagingen maken het noodzakelijk om tot een fundamentele herziening te komen van ons economische doen en laten. In de samenleving groeit het bewustzijn dat zo’n nieuw economisch perspectief cruciaal is, waarin naast de focus op welvaart en eigen belang, ook welzijn en het belang van de ander centraal staan. Deze verschuiving verdient ook aandacht in ons onderwijscurriculum, zodat we de aansluiting bij de veranderende arbeidsmarkt ook op termijn kunnen borgen.”

– Dr. Kees Klomp, lector Hogeschool Rotterdam

 

Het New Economics Lab heeft tot doel het onderwijs te helpen in een transitie van ‘klassiek denken’naar ‘nieuw denken’over de economie in gang te zetten. In de kern betekent dit een verschuiving van een focus van ‘ik’ naar ‘de ander’.

Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Samenleving bij de Goldschmeding Foundation: “Het is belangrijk dat het hoger onderwijs mensen opleidt voor een samenleving waarin de bloei van de mens wordt ondersteund door de economie en waarin het belang van de ander is verankerd in die economie. De transitie hiernaar willen wij versnellen door projecten gericht op leiderschapstoerusting en de ontwikkeling van verantwoorde organisaties. Het New Economics Lab past daar goed bij.”

 

Transitie naar nieuw economisch denkkader

Bij Hogeschool Rotterdam wordt aan dit nieuwe denken vanuit het lectoraat Betekeniseconomie invulling gegeven. Het lectoraat is verantwoordelijk voor de coördinatie van het New Economics Lab. “Het Lab draagt via onderwijsinnovatie bij aan motivatie en studiemateriaal voor studenten, docenten en ondernemers om naar het nieuwe economische denkkader toe te bewegen”, legt Klomp uit.

 

Experiment op drie hogescholen

Gedurende de pilot, die medio 2022 afloopt, wordt een Proof of Concept ontwikkeld, gebaseerd op inzichten en ervaringen van studenten, docenten en ondernemers. Tijdens de pilot krijgt een aantal bedrijven ook handvatten aangereikt om hun werkwijze af te stemmen op de uitgangspunten van de betekeniseconomie. In twee fasen – tot de zomer van 2021 en daarna tot het voorjaar van 2022 – wordt hiermee geëxperimenteerd op drie hogescholen: Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Bij deze pilots zullen zo’n tachtig studenten, twintig docenten en twintig bedrijven betrokken zijn. Vervolgens worden de inzichten en studiematerialen die hieruit voortkomen breder gedeeld met economische opleidingen in het hoger onderwijs. Mogelijk kan de pilot dan worden vervolgd en opgeschaald vanaf het studiejaar 2022-2023.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van dit bericht, neemt u contact op met Kees Klom, lector Betekeniseconomie, Hogeschool Rotterdam,
tel. 06 – 43 82 34 83 of e-mail: k.klomp@hr.nl.
Voor persgerelateerde vragen verwijzen wij u graag naar Desiré de Jong, oersvoorlichting/woordvoering Hogeschool Rotterdam,
tel. 06 36 56 85 93 of e-mail: d.m.de.jong@hr.nl.

Over Kenniscentrum Business Innovation – Hogeschool Rotterdam

Het praktijkgericht onderzoek van Kenniscentrum Business Innovation richt zich op de thema’s innovatie en economie. Aan het kenniscentrum verbonden lectoren en onderzoekers bestuderen actuele vraagstukken die spelen in het bedrijfsleven. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Samen creëren ze nieuwe kennis die de praktijk ondersteunt bij het oplossen van problemen en het onderwijs helpt vernieuwen. Kennis met impact.

www.hr.nl/businessinnovation

Over de Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunen wij innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving.
www.goldschmeding.foundation