Lab Toekomstige Generaties

Toekomstige generaties een stem geven zodat hun belangen stevig worden verankerd in de samenleving

De belangen van toekomstige generaties zijn op dit moment niet geborgd in Nederland. De overheid en het bedrijfsleven laten zich nauwelijks leiden door de langetermijneffecten van hun besluiten op mensen die nog geboren moeten worden. Het Lab Toekomstige Generaties wil daar verandering in brengen zodat de samenleving waar deze generaties in terechtkomen inclusief en duurzaam is.

De initiatiefnemers van het Lab willen dat het in 2025 normaal is dat belangen van toekomstige generaties worden meegewogen in beslissingen. Om dit te bereiken zet dit project er onder andere op in een Ombudspersoon Toekomstige Generaties te formaliseren en idealiter te verankeren in de wet. Het Lab neemt deze functie tot dat moment waar. In landen als Israël, Nieuw-Zeeland en Finland bestaat een dergelijke Ombudspersoon overigens al.

Vraagstukken die toekomstige generaties raken
Iedereen moet bij de Ombudspersoon Toekomstige Generaties terecht kunnen met vraagstukken en klachten die toekomstige generaties raken. Met de op te richten Toekomstraad, die zal bestaan uit mensen uit een brede laag van de samenleving, zal de Ombudspersoon bekijken welke binnengekomen kwesties van belang zijn voor toekomstige generaties. Zo kan de Ombudspersoon duurzaam én inclusief te werk gaan.

 

“Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van de belangen van toekomstige generaties − dat zijn de volgende zeven generaties − is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media in Nederland. Dit dient vervolgens zichtbaar te worden in het dagelijks gedrag van burgers, in toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.”

– Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties.

 

Op basis van onderzoek, in de meeste gevallen over specifieke kwesties, onderneemt het Lab Toekomstige Generaties actie, bijvoorbeeld door het uitspreken van een waarschuwing of door een oplossing voor te stellen. Het Lab Toekomstige Generaties wil er verder ook voor zorgen dat het recht op een duurzame en inclusieve samenleving en een schoon leefmilieu in de Nederlandse Grondwet worden opgenomen.

Werkwijze
Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar de bewustwording over toekomstige generaties te vergroten in Nederland, en ook wereldwijd. Het Lab is een plek waar wordt geëxperimenteerd en methodes worden ontwikkeld. Methodes waarmee ze kwesties kunnen verkennen, toetsen en agenderen. Het Lab toetst vervolgens aan de hand van enkele vaste criteria of een kwestie geschikt is om te worden behandeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de relevantie voor de maatschappij, de ethische aspecten (mede geïnspireerd op het Earth Charter, Handvest van de Aarde), de haalbaarheid van de kwestie, het verwachte effect, toegankelijkheid voor het publiek en het belang voor toekomstige generaties.

 

Voor de mooist mogelijke toekomst

De volgende generaties
Je kan ze niet horen,
je kan ze niet zien,
en toch hebben we het vaak over ze

De toekomst is dichterbij dan je denkt

Verbonden met ons verleden, kijken we vooruit
Zeven generaties om precies te zijn
Samen met wetenschappers, toekomstraden en een ombudspersoon,
geven we iedereen die nog geboren moet worden een stem, een gezicht en plek aan onze tafel

Zo laat de toekomst van zich horen
én maken we nieuwe afspraken
Met de overheid, het bedrijfsleven,
burgers, instituten en media

Overal waar het nodig is,
en iedereen doet mee

…voor de mooist mogelijke toekomst.

 

Lees meer over het Lab
Marga Boneschansker
Marga Boneschansker Projectleider