Lab Toekomstige Generaties (afgerond 2021)

Toekomstige generaties een stem geven zodat hun belangen stevig worden verankerd in de samenleving

De belangen van toekomstige generaties zijn op dit moment niet geborgd in Nederland. De overheid en het bedrijfsleven laten zich nauwelijks leiden door de langetermijneffecten van hun besluiten op mensen die nog geboren moeten worden. Het Lab Toekomstige Generaties wil daar verandering in brengen zodat de samenleving waar deze generaties in terechtkomen inclusief en duurzaam is.

Ombudspersoon Toekomstige Generaties

De initiatiefnemers van het Lab willen dat het in 2025 normaal is dat belangen van toekomstige generaties worden meegewogen in beslissingen. Om dit te bereiken zet dit project er onder andere op in een Ombudspersoon Toekomstige Generaties te formaliseren en idealiter te verankeren in de wet. Het Lab neemt deze functie tot dat moment waar. In landen als Israël, Nieuw-Zeeland en Finland bestaat een dergelijke Ombudspersoon al.

“Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van de belangen van de toekomstige generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media. Dit dient zichtbaar te worden in het dagelijks gedrag van burgers in beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.”

– Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties.
Vraagstukken die toekomstige generaties raken

Iedereen moet bij de Ombudspersoon Toekomstige Generaties terecht kunnen met vraagstukken en klachten die toekomstige generaties raken. Met de Toekomstraad, die zal bestaan uit wisselende mensen uit een brede laag van de samenleving, zal de Ombudspersoon bekijken welke binnengekomen kwesties van belang zijn voor toekomstige generaties.

Op basis van onderzoek, in de meeste gevallen over specifieke kwesties, onderneemt het Lab Toekomstige Generaties actie, bijvoorbeeld door het uitspreken van een waarschuwing of door een oplossing voor te stellen.

Zo werden tot nu toe al uitspraken gedaan over ‘De Waarde van Water’, onderwijs en de Waddenzee. In 2021 zal het Lab Toekomstige Generaties in elk geval drie kwesties behandelen die te maken hebben met de programma’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving van de Goldschmeding Foundation.

Werkwijze

Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar de bewustwording over toekomstige generaties te vergroten in Nederland, en ook wereldwijd. Het Lab is een plek waar wordt geëxperimenteerd en methodes worden ontwikkeld. Methodes waarmee kwesties kunnen worden verkend, getoetst en geagendeerd. Het Lab toetst vervolgens aan de hand van enkele vaste criteria of een kwestie geschikt is om te worden behandeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de relevantie voor de maatschappij, de ethische aspecten, de haalbaarheid van de kwestie, het verwachte effect, toegankelijkheid voor het publiek en het belang voor toekomstige generaties.