Werkwijze: van inzicht naar impact

Excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatieve praktijkprojecten

Voor de drie programma’s hebben wij doelstellingen geformuleerd, die afgeleid zijn van langere termijn doelen voor de hele samenleving, waaraan wij willen bijdragen. Om dit concreet te maken hebben wij per programma “veranderpaden” beschreven. Die paden bewandelen wij niet zelf; wij zoeken project-partners die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. Deze partners ondersteunen wij met financiële middelen, en ook met onze kennis, ervaring en netwerken. Ons kleine team staat dus in nauw contact met de projectpartners.

Innovatieve praktijkprojecten betreffen het vinden van de juiste manier om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Die manier moet in de praktijk bewezen worden en levensvatbaar worden, ofwel “marktrijp”. De praktijkprojecten moeten mensen en ondernemingen bereiken en in beweging brengen. Excellent wetenschappelijk onderzoek kan dienen om praktijkprojecten te begeleiden, maar kan ook dienen om inzichten en kennis te verwerven – die dan in de praktijk toepasbaar moeten zijn.

 

Criteria

Strategische betekenis

In hoeverre draagt het onderzoek bij aan de focus van Goldschmeding Foundation binnen de domeinen Mens, Werk en Economie? Wordt met de resultaten van het aangevraagde plan een bijdrage geleverd aan de droom van de Goldschmeding Foundation vanuit de bovengenoemde basis principes?

 

Maatschappelijke relevantie

In welke mate en op welke wijze is het plan van belang? Lost het onderzoek een wetenschappelijk probleem op? Of beantwoordt het plan aan een maatschappelijke vraag of probleemstelling? Op welke wijze kan het plan bijdragen aan de oplossing hiervan? Zijn relevante domein specifieke kennis en theorieën vermeld en is daarop adequaat aangesloten? Is beschreven om wat voor een type onderzoek het gaat en waarom dit op zijn plaats is?

Wetenschappelijke inhoud

Biedt het onderzoek belangwekkende wetenschappelijke perspectieven? Zijn de desbetreffende onderdelen helder uitgewerkt? Is de aanvrager blijkens zijn/haar meest recente wetenschappelijke publicaties voldoende deskundig op het desbetreffende onderzoeksterrein? Is de voorgestelde onderzoeker voldoende gekwalificeerd voor het uitvoeren van het onderzoek? Op welke wijze kunnen de onderzoeksuitkomsten gebruikt worden?

Werkwijze

Draagt het plan bij aan de methodische vernieuwing? Zijn de voorgestelde methoden en technieken geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden? Zijn de genoemde bronnen en data toegankelijk en beschikbaar en zijn ze geschikt om de in de probleemstelling genoemde vragen te beantwoorden? Is het werkplan goed doordacht, logisch van opbouw, gefaseerd en voorzien van tussentijdse meetpunten? Worden nieuwe methoden en/of instrumenten ontwikkeld? Zijn bestaande inzichten uit andere disciplines op originele wijze toegepast?

Originaliteit

Verdient de keuze van de probleemstelling en de aanpak ervan de kwalificatie ‘origineel en vernieuwend’? Wordt in het voorgestelde plan vernieuwend aan theorievorming omtrent het thema gewerkt? Worden in het plan nieuwe methoden van onderzoek ontwikkeld en beproefd, of wordt aan bestaande methoden een nieuwe toepassing gegeven? Worden bestaande inzichten op originele wijze toegepast op nieuwe gegevens? Op welke wijze is het plan innovatief te noemen?

Valorisatie (= het project moet van waarde zijn voor de samenleving)

Sociaal: Op welke wijze draagt het voorgestelde plan bij aan sociale valorisatie? Welke maatschappelijke impact wordt verwacht naar aanleiding van dit plan? Hoe kan sociale valorisatie vanuit de opzet en de werkwijze van het plan gegarandeerd worden? In welke lagen van de samenleving zal de verwachte impact plaatsvinden? Welke stakeholders zijn er en hoe worden ze aangehaakt in het proces? Hoe wordt de samenleving betrokken in het onderzoek en waar liggen de uitdaging op dit vlak?

Economisch

Op welke wijze staat de financiële investering in verhouding tot de output of waarde van de onderzoeksresultaten? Welke verwachte investering is noodzakelijk om het voorgestelde plan ten uitvoer te brengen? Hoe draagt het plan bij aan de positieve en meetbare resultaten die overgedragen kunnen worden en ingezet voor andere partijen?

De Goldschmeding Foundation bepaalt de onderzoekthema’s en benadert zelf proactief de onderzoekers

De te honoreren onderzoekprogramma’s en projecten hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende wijze onderzoek doen naar of anderszins bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De stichting kiest zelf de thema’s waarop onderzoek wordt gedaan en nodigt in aanmerking komende instellingen en personen uit om een goed gedocumenteerd projectvoorstel in te dienen. Ongevraagde voorstellen worden in principe niet in behandeling genomen en worden zonder uitgebreide motivatie terzijde gelegd. Een project voorstel komt in co-creatie met medewerkers van de Foundation tot stand. Het Bestuur bepaalt in alle gevallen zelf op welke wijze het beschikbare kapitaal wordt geïnvesteerd en hoe de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord en de resultaten openbaar worden gemaakt.
 

De Goldschmeding Foundation ondersteunt de volgende programma’s en projecten:

  1. Langlopende onderzoeksprogramma’s zijn gericht op samenwerking tussen een groep wetenschappers en bedrijven, overheden en/of maatschappelijke organisaties, waardoor kwalitatief hoogstaand, innovatief en origineel wetenschappelijk onderzoek gecombineerd wordt met waardevolle inbreng vanuit de praktijk. Het ‘why’, ‘how’ en ‘what’ van het programma is helder geformuleerd. De samenwerking met private en/of publieke partners dient al aan de basis van het onderzoeksvoorstel concreet te zijn vormgegeven. De looptijd van een programma is 5 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).

  2. Pilotprojecten hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Het ‘why’, ‘how’ en ‘what’ van het pilotproject is helder omschreven. Ze betreffen fundamenteel onderzoek, experimentele ontwikkeling van bij voorbeeld modellen en desgewenst een demonstratieproject gericht op het in een realistische omgeving valideren van innovatieve onderzoekresultaten. Ze zijn mede gericht op het vergroten van de interactie met bedrijven of maatschappelijke partners met het oog op kennisuitwisseling en – verspreiding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van economische of maatschappelijke vraagstukken. De uitkomst van het pilotproject kan de aanzet vormen voor een grootschalig onderzoekprogramma als bedoeld onder het eerste punt.

  3. Kraamkamerprojecten zijn onderzoekprojecten waarbij het ‘what’ van de aanvraag duidelijk is en er potentie lijkt te zitten in het onderzoek om tot valorisatie over te gaan. De aanvraag heeft tot doel de sociale en/of economische benutting van wetenschappelijke kennis te bevorderen en dient binnen maximaal een jaar duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden daartoe.