Werkwijze en criteria

Wetenschappelijk excellent onderzoek en maatschappelijke impact

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie heeft als doel een betere wereld door te denken vanuit het belang van de ander. Zij wil hiertoe projecten ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie. Het fonds tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek met een blijvende maatschappelijke impact. De inbreng is dus tweeledig, enerzijds kunnen er maatschappelijke vraagstukken spelen waar excellent wetenschappelijk onderzoek een antwoord op kan geven of de diepgang kan creëren die nodig is om oplossingen te vinden. Anderzijds zal door valorisatie van academische kennis een weg naar buiten gezocht worden en een levendige discussie met de samenleving een rol spelen. De maatschappelijke, culturele én economische inzet van kennis zal hierdoor een grote toegevoegde waarde creëren voor het vernieuwen en verduurzamen van economie en samenleving.

De Goldschmeding Foundation heeft de middelen in huis om een gedurfd plan te ondersteunen dat zowel wetenschappelijk excellent als maatschappelijk relevant is. Een plan dus waarbij innovatieversnelling wordt bereikt door het efficiënt samenbrengen van wetenschappelijke expertise en praktische kennis en behoeften vanuit het bedrijfsleven en de maatschappelijke sectoren. Een plan ook waar de samenleving beter van wordt. De Goldschmeding Foundation hanteert hierbij een zakelijke aanpak, met als doel de beschikbare middelen efficiënt en effectief te investeren. Dit impliceert dat er veel aandacht is voor het uitwerken van het idee tot een gedegen projectplan en voor het meten van de resultaten. Bij dit laatste aspect is er zowel aandacht voor het maatschappelijk als voor het economisch nut. Valorisatie zal dus niet alleen gericht zijn op de ‘zachte’ kant, sociale valorisatie, maar ook de ‘harde’ of economische valorisatie speelt een rol. De eisen die bovendien aan ín te dienen programma’s en projecten worden gesteld zijn onafhankelijkheid, innovatie, evenals gerichtheid op het oplossen van economische en/of maatschappelijke vraagstukken.

Het concept van kennisvalorisatie is leidend bij de uit te voeren onderzoekprogramma’s en projecten.

Valorisatie begint binnen de Goldschmeding Foundation met een visie en een maatschappelijk gedreven of gesignaleerde noodzaak. Vervolgens zal wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwerp worden verbonden met de complexe vraagstukken van bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de dagelijkse praktijk. Systematisch wordt daarbij gewerkt vanuit een hecht en relevant netwerk van belanghebbenden. Dit coöperatief proces dat plaatsvindt tussen alle stakeholders is voor de Goldschmeding Foundation bij uitstek een proces waarbij de simultane belangenbehartiging van alle betrokken partijen voorop staat. Het gaat hier om een duurzame relatie waarbij vanuit twee kanten wordt geïnvesteerd om een gezamenlijk doel te bereiken. Namelijk het leveren van een bijdrage aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken, aan het optimaliseren van (productie)processen en aan het faciliteren en implementeren van strategische besluitvormingsprocessen.

De Goldschmeding Foundation streeft naar een werkelijke omslag in denken en doen. Wetenschappelijk excellent onderzoek zorgt voor de inbedding van de maatschappelijke vraagstukken in theoretische, methodische, maar ook in praktische zin. Anderzijds kunnen de maatschappelijke impact en de oplossing voor concrete vraagstukken heel goed ook uit die samenleving zelf ontstaan en ingezet worden. Initiatieven die bijdragen aan de droom van de Goldschmeding Foundation, een economie waarin liefde voor de ander of “Agapè” centraal staat, zullen serieus genomen worden. Deze initiatieven dienen zich in ieder geval op één van de werkterreinen Mens, Werk en Economie of een combinatie hiervan te bevinden. Daarnaast gaat de Goldschmeding Foundation uit van drie basis principes, die in ieder project dat ondersteund wordt herkenbaar aanwezig moeten zijn:

  1. Kennen, dienen en vertrouwen vormen de uitwerking van het ethisch aspect der dingen waarin liefde een rol speelt;
  2. De onderneming wordt gezien als samenwerkingsverband waarin de simultane belangenbehartiging van direct en indirect betrokkenen de continuïteit van de onderneming waarborgen;
  3. Ondanks de menselijke onvolmaaktheid wordt van betrokkenen verwacht dat zij in hun handelen streven naar perfectie.
Het Blauwe Boekje

In het ‘Blauwe Boekje’ kunt u meer lezen over de achtergronden van de waarden die centraal staan bij de Goldschmeding Foundation.

Kennen Dienen Vertrouwen

Strategische betekenis

In hoeverre draagt het onderzoek bij aan de focus van Goldschmeding Foundation binnen de domeinen Mens, Werk en Economie? Wordt met de resultaten van het aangevraagde plan een bijdrage geleverd aan de droom van de Goldschmeding Foundation vanuit de bovengenoemde basis principes?

 

Maatschappelijke relevantie

In welke mate en op welke wijze is het plan van belang? Lost het onderzoek een wetenschappelijk probleem op? Of beantwoordt het plan aan een maatschappelijke vraag of probleemstelling? Op welke wijze kan het plan bijdragen aan de oplossing hiervan? Zijn relevante domein specifieke kennis en theorieën vermeld en is daarop adequaat aangesloten? Is beschreven om wat voor een type onderzoek het gaat en waarom dit op zijn plaats is?

Wetenschappelijke inhoud

Biedt het onderzoek belangwekkende wetenschappelijke perspectieven? Zijn de desbetreffende onderdelen helder uitgewerkt? Is de aanvrager blijkens zijn/haar meest recente wetenschappelijke publicaties voldoende deskundig op het desbetreffende onderzoeksterrein? Is de voorgestelde onderzoeker voldoende gekwalificeerd voor het uitvoeren van het onderzoek? Op welke wijze kunnen de onderzoeksuitkomsten gebruikt worden?

Werkwijze

Draagt het plan bij aan de methodische vernieuwing? Zijn de voorgestelde methoden en technieken geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden? Zijn de genoemde bronnen en data toegankelijk en beschikbaar en zijn ze geschikt om de in de probleemstelling genoemde vragen te beantwoorden? Is het werkplan goed doordacht, logisch van opbouw, gefaseerd en voorzien van tussentijdse meetpunten? Worden nieuwe methoden en/of instrumenten ontwikkeld? Zijn bestaande inzichten uit andere disciplines op originele wijze toegepast?

Sociale valorisatie

Op welke wijze draagt het voorgestelde plan bij aan sociale valorisatie? Welke maatschappelijke impact wordt verwacht naar aanleiding van dit plan? Hoe kan sociale valorisatie vanuit de opzet en de werkwijze van het plan gegarandeerd worden? In welke lagen van de samenleving zal de verwachte impact plaatsvinden? Welke stakeholders zijn er en hoe worden ze aangehaakt in het proces? Hoe wordt de samenleving betrokken in het onderzoek en waar liggen de uitdaging op dit vlak?

Economische valorisatie

Op welke wijze staat de financiële investering in verhouding tot de output of waarde van de onderzoeksresultaten? Welke verwachte investering is noodzakelijk om het voorgestelde plan ten uitvoer te brengen? Hoe draagt het plan bij aan de positieve en meetbare resultaten die overgedragen kunnen worden en ingezet voor andere partijen?

Originaliteit

Verdient de keuze van de probleemstelling en de aanpak ervan de kwalificatie ‘origineel en vernieuwend’? Wordt in het voorgestelde plan vernieuwend aan theorievorming omtrent het thema gewerkt? Worden in het plan nieuwe methoden van onderzoek ontwikkeld en beproefd, of wordt aan bestaande methoden een nieuwe toepassing gegeven? Worden bestaande inzichten op originele wijze toegepast op nieuwe gegevens? Op welke wijze is het plan innovatief te noemen?

De Goldschmeding Foundation bepaalt de onderzoekthema’s en benadert zelf proactief de onderzoekers

De te honoreren onderzoekprogramma’s en projecten hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende wijze onderzoek doen naar of anderszins bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De stichting kiest zelf de thema’s waarop onderzoek wordt gedaan en nodigt in aanmerking komende instellingen en personen uit om een goed gedocumenteerd projectvoorstel in te dienen. Ongevraagde voorstellen worden in principe niet in behandeling genomen en worden zonder uitgebreide motivatie terzijde gelegd. Een project voorstel komt in co-creatie met medewerkers van de Foundation tot stand en wordt beoordeeld door haar Curatorium op de merites. Het Bestuur bepaalt in alle gevallen zelf en met inachtneming van het advies van het Curatorium op welke wijze het beschikbare kapitaal wordt geïnvesteerd en hoe de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord en de resultaten worden.

De Goldschmeding Foundation ondersteunt de volgende programma’s en projecten:

  1. Langlopende onderzoeksprogramma’s zijn gericht op samenwerking tussen een groep wetenschappers en bedrijven, overheden en/of maatschappelijke organisaties, waardoor kwalitatief hoogstaand, innovatief en origineel wetenschappelijk onderzoek gecombineerd wordt met waardevolle inbreng vanuit de praktijk. Het ‘why’, ‘how’ en ‘what’ van het programma is helder geformuleerd. De samenwerking met private en/of publieke partners dient al aan de basis van het onderzoeksvoorstel concreet te zijn vormgegeven. De looptijd van een programma is 5 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).
  2. Pilotprojecten hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Het ‘why’, ‘how’ en ‘what’ van het pilotproject is helder omschreven. Ze betreffen fundamenteel onderzoek, experimentele ontwikkeling van bij voorbeeld modellen en desgewenst een demonstratieproject gericht op het in een realistische omgeving valideren van innovatieve onderzoekresultaten. Ze zijn mede gericht op het vergroten van de interactie met bedrijven of maatschappelijke partners met het oog op kennisuitwisseling en – verspreiding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van economische of maatschappelijke vraagstukken. De uitkomst van het pilotproject kan de aanzet vormen voor een grootschalig onderzoekprogramma als bedoeld onder 1.
  3. Kraamkamerprojecten zijn onderzoekprojecten waarbij het ‘what’ van de aanvraag duidelijk is en er potentie lijkt te zitten in het onderzoek om tot valorisatie over te gaan. De aanvraag heeft tot doel de sociale en/of economische benutting van wetenschappelijke kennis te bevorderen en dient binnen maximaal een jaar duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden daartoe.

Het Curatorium zorgt voor kwaliteitstoetsing van de Goldschmeding Foundation.