Onze werkwijze

Theory of Change – van input naar impact

In ons denken en werken aan een betere wereld staat de Theory of Change (ToC) centraal. De ToC wordt ingezet om de beoogde maatschappelijke verandering per programma – en de weg hiernaartoe – via zogenaamde veranderpaden te duiden. Hiervandaan zoeken we proactief naar passende partners en projecten. Aan de basis van deze projecten staat ook weer een ToC. Zo kunnen we per project – en over de projecten heen per programma – voor de langere termijn inzichtelijk maken hoe de maatschappelijke verandering werkt, wat de bijdrage van de foundation en haar partners is en wat er nog nodig is om de maatschappelijke verandering te realiseren.

De ToC is gebaseerd op een set van overtuigingen en aannames (de onderliggende overtuigingen, principes en ideeën over een project of programma) over welke veranderingen moeten plaatsvinden om een bepaald doel op lange termijn te bereiken (impact) en hoe deze veranderingen tot stand kunnen worden gebracht. De ToC beschrijft hoe een programma of project tot gewenste resultaten leidt door eerst dat lange termijndoel te formuleren en vervolgens ‘achteruit’ door een reeks uitkomsten terug te werken naar de eerste veranderingen die moeten plaatsvinden. Hiermee wordt een veranderpad gedefinieerd, in de vorm van een keten van input naar impact.

 

Input

De input bestaat uit de middelen die in een project worden geïnvesteerd (zoals financiering, expertise en netwerk). Dat wat met de input gedaan wordt om specifieke verandering(en) te realiseren, vormt de activiteiten (zoals een praktijkexperiment of een wetenschappelijk onderzoek). Deze staan niet op zichzelf, maar vormen de bouwstenen van interventies. De activiteiten binnen een project leiden op hun beurt tot outputs, zoals een uitgeschreven werkwijze/protocol, een onderzoeksrapport of een lesmethode.

 

Impact

Een ToC vraagt om een inventarisatie van de context (stakeholders en externe invloeden) en probeert ook onbedoelde gevolgen voor te stellen. Dit helpt om te bepalen of een programma of project vordert naar de beoogde resultaten op langere termijn en waarom (of waarom niet).

Het realiseren van deze ‘impact’ vraagt – normaal gesproken – ‘systemische verandering’. Dit is meestal van toepassing op de verandering van een systeem als geheel en niet slechts op de samenstellende delen ervan. Systemische verandering heeft gevolgen voor alle belanghebbenden in het systeem. Om deze verandering te laten plaatsvinden, moeten álle te onderscheiden aspecten van een systeem vooruitgaan: kennisontwikkeling, diensten- en productontwikkeling, capaciteits- en competentieontwikkeling, systeemontwikkeling, beleidsontwikkeling en implementatie (McKinsey, 2010).

 

Proactieve bepaling thema’s en samenwerking met projecten

De programma’s en projecten die door de Goldschmeding Foundation ondersteund worden hebben met elkaar gemeen dat zij op een vernieuwende wijze bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Met de principes, uitgangspunten en waarden van de foundation in het achterhoofd kiezen wij zelf de thema’s waarop projecten worden ontwikkeld en nodigen de in aanmerking komende instellingen en personen uit om een goed onderbouwd projectvoorstel in te dienen. Ongevraagde voorstellen worden in principe niet in behandeling genomen en worden zonder uitgebreide motivatie terzijde gelegd. Een projectvoorstel komt in co-creatie met medewerkers van de foundation tot stand. Het bestuur van de foundation bepaalt op welke wijze het beschikbare kapitaal wordt geïnvesteerd en hoe de voortgang van projecten wordt gemonitord en de resultaten openbaar worden gemaakt.

 

Werkwijze in onze drie programma’s:

• Programma Inclusieve Arbeidsmarkt
• Programma Duurzaam Werk
• Programma Menswaardige Economie

 

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt

De beoogde impact van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is dat iedereen in Nederland, die kan en wil, een bijdrage levert aan de maatschappij (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

De arbeidsmarkt wordt beschouwd als een markt waar aanbod en vraag bij elkaar komen door middel van matching.
Dit leidt tot drie veranderpaden met ieder hun eigen focus:

 1. Aanbod: bijdragen aan het versterken en verzilveren van competenties bij (potentiële) werknemers en aan het vinden en behouden van werk dat past bij hun ambities en mogelijkheden.
 2. Vraag: bevorderen van inclusief werkgeverschap bij organisaties door middel van een routekaart voor werkgevers om inclusiever te worden en effectieve praktische instrumenten die werkgevers hiertoe in kunnen zetten.
 3. Matching: optimaliseren van matchen (tussen vraag en aanbod) door een gedeelde taal over competenties te ontwikkelen en ontmoetingen tussen de werknemers/werkzoekenden (aanbod) en werkgevers (vraag), zowel online als offline, te faciliteren.

Daarnaast onderscheiden we een ondersteunend veranderpad:

 1. Beïnvloeden van beleid: bij de uitvoering van projecten binnen de drie veranderpaden kunnen zich barrières voordoen in de context, bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving. Tegelijkertijd kunnen instituties de werking van de arbeidsmarkt ook op een positieve manier bevorderen om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Binnen dit ondersteunende veranderpad willen we barrières helpen oplossen en stimulansen bevorderen.


Programma Duurzaam Werk

De beoogde impact van het programma Duurzaam Werk is dat onze manier van werken in 2050 heeft bijgedragen aan een veerkrachtige en toekomstbestendige economie.

Onze manier van werken, de arbeidsmarkt en werkgelegenheid veranderen als gevolg van verschillende transities. Transities zoals bijvoorbeeld vergrijzing, digitalisering, circulaire economie, energietransitie en globalisering. De huidige krapte op de arbeidsmarkt verplicht ons om na te denken over deze invloeden. Voor het programma Duurzaam Werk is onze manier van werken in deze veranderende economie een belangrijke focus binnen onze overkoepelende ambitie voor een betere wereld 

Om onze ambitie te realiseren, onderscheiden we impactdoelstellingen in drie veranderpaden:

 1. Beleid: het transformeren van beleid dat werk beïnvloedt; werkgeversbeleid en bijv. belastingbeleid m.b.t. arbeid en grondstoffen voor toekomstbestendig werkgelegenheidsbeleid.  
 2. Ontwikkelen: het faciliteren van (huidige en toekomstige) werkenden richting duurzame vaardigheden, toekomstige beroepen en een veerkrachtige positie op de arbeidsmarkt. 
 3. Ondernemen: het faciliteren van pionierende ondernemers en grote werkgevers om dé werkgevers van duurzaam werk te zijn in een toekomstbestendige en veerkrachtige economie. 


Programma Menswaardige Economie

De beoogde impact van het programma Menswaardige Economie is dat in 2050 in Nederland het belang van de ander verankerd in het economisch handelen van mensen.

De projecten in het programma Menswaardige Economie dragen allemaal bij aan de transitie naar een nieuw ‘menswaardig’ economisch denken en doen. Dat denken en doen is gericht op de reële economie, vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden als gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Het vraagt een denkkader van samenwerking (win-win), ‘commons’ (delen), gelijkwaardigheid en vooral: een betere balans tussen mens en economie. Zo’n menswaardige economie ontstaat vanuit het besef dat mensen geen kostenposten in de economie zijn, maar dat de economie de bloei en het welzijn van mensen ondersteunt.

Om onze ambitie te realiseren, onderscheiden we impactdoelstellingen in vier veranderpaden:

 1. Leiderschap: mensen leren en werken vanuit een nieuw economisch denkkader, gericht op het belang van anderen.
 2. Organisaties: uit de bedrijfsvoering spreekt een commitment aan het welzijn en belang van alle stakeholders.
 3. Beleid: regelgeving en beleid voor onderwijs en bedrijfsleven stimuleren ‘menswaardige’ scholing en bedrijfsvoering.
 4. Maatschappelijke beweging: er is een gemeenschappelijk besef van een economie die de bloei van mensen ondersteunt.

 

 

 

Wij benaderen projecten actief. Ongevraagde voorstellen worden daarom in principe niet in behandeling genomen.