Arbeidsintegratie vluchtelingen Oekraïnecrisis (afgerond 2022)

Het bouwen van een netwerk tussen mensen die vluchten vanwege de oorlog in Oekraïne en mensen in Nederland die tot steun kunnen zijn

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is OpenEmbassy bezig een netwerk te bouwen van mensen en organisaties in Nederland die tot steun kunnen zijn voor mensen die door deze oorlog worden gedwongen hun land te verlaten en in Nederland aankomen of hier zijn en niet terug kunnen gaan.

 

Veilige toekomst

Het doel van dit project is om deze mensen een veilige toekomst te bieden. Hierbij is de focus in het bijzonder gericht op de aansluiting met werk, maar er is ook aandacht voor noodzakelijke randvoorwaarden voor een veilig bestaan, integratie en volwaardige participatie.

 

Het belang van werk

Een belangrijke indicator van integratie is vanzelfsprekend werk. Niet alleen omdat werk een markering is van kunnen integreren door een stabiel bestaan op te bouwen, maar ook omdat het leidt tot het verbeteren van andere integratie-indicatoren. Zoals het leren van taal, het opbouwen van sociale contacten en de het beter leren kennen van de lokale cultuur.

OpenEmbassy begint met het ondersteunen van de eerste twintig mensen. Vervolgens breiden ze systematisch en gestructureerd hun netwerk en activiteiten uit. Op basis van de praktijkervaringen met de eerste tientallen mensen kan naar behoefte verder worden geschaald, waarbij de aanpak wordt geoptimaliseerd op basis van geleerde lessen.

Het project is inmiddels afgerond. De belangrijkste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden zijn:

Het inrichten van de helpdesk voor informatievoorziening aan:

  • Met de helpdesk zijn er meer dan 1000 vragen ontvangen en beantwoord. De kennis die hiermee is verzameld is samengevoegd in een online kennisbank die continu geüpdatet wordt. Ook zijn er 10 Oekraïens en/of Russisch sprekende “superlocals” toegevoegd aan het helpdeskteam.
  • Er is een expertpool opgericht van 50 Oekraïense nieuwkomers die al langer of recent in Nederland wonen, waarmee thematische sessies georganiseerd zijn en de Tweede Kamer bezocht is. De agendapunten die deze expertpool heeft neergelegd bij de Tweede Kamerleden, zijn direct vertaald naar vragen aan de regering in een brief.
  • Binnen het actieonderzoek zijn er 20 casussen opgepakt waarin individuen of huishoudens direct ondersteund zijn bij het vinden van hun weg in Nederland.
  • Er volgt nog een uitgebreider rapport dat ook extern gedeeld gaat worden (o.a. met SZW).
  • De inzichten die zijn opgehaald over deze groep nieuwkomers bieden een kans om te reflecteren op het systeem zoals het nu ingericht is voor nieuwkomers met andere achtergronden en wat hierin, naar voorbeeld van de Oekraïense situatie, aangepast zou kunnen worden. De pilot vormde een belangrijke stap om de eerste inzichten, direct uit de ervaring van mensen die onder deze richtlijn vallen, op te kunnen halen.
  • Met 12 mensen uit deze community zijn we op bezoek geweest in de Tweede Kamer om met Kamerleden in gesprek te gaan. De urgente agendapunten die de community aandroeg, zijn allemaal vertaald in vragen die later aan de regering gesteld zijn in een brief.

 

“De unieke situatie in Nederland van mensen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne biedt een kans om te onderzoeken wat er nodig is om mensen goed hun weg te laten vinden in Nederland wanneer zij niet onder de Wet Inburgering vallen. Wat doet het met mensen als ze niet in een AZC hoeven te wachten op de uitslag van hun asielaanvraag? Wat betekent het voor integratie als mensen meteen aan het werk mogen? Door mensen direct te ondersteunen en hier door middel van actieonderzoek en community building van te leren, bouwen we aan een alternatieve visie op integratie.”

– Renée Frissen, Directeur OpenEmbassy

OpenEmbassy zet daarbij in brede zin hun kennis en netwerk in en maakt daarbij in het bijzonder gebruik van de kennis en inzichten vanuit Platform Nieuwkomers & Werk. Dit project is in samenwerking met Bunq bank en de nieuw opgerichte Foundation People for People (een samenwerking van Bunq, Picnic en Message Bird).

Renée Frissen Directeur OpenEmbassy