Ga naar de inhoud
ANBI

ANBI

Naam van de instelling

Statutaire naam: Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

RSIN/fiscaal nummer

RSIN-nummer: 855194376

Contactgegevens van de instelling

Ga hier naar de contactpagina van de foundation.

Doelstelling van de foundation

  • De foundation heeft ten doel het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het algemeen belang die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin.

  • De foundation tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. De foundation streeft dit doel na door het verstrekken van financiële giften en niet-financiële ondersteuning voor de uitvoering van innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek. De foundation hanteert daarbij een proactieve aanpak en benadert en selecteert zelf zijn projectpartners. De foundation is een vermogensfonds, voert geen actief fondsenwervend beleid en houdt geen eigen vermogen aan. De foundation bevordert de kwaliteit van zijn partnerschappen en het maatschappelijk resultaat van de begunstigde organisaties door middel van een actieve betrokkenheid bij de planning, monitoring en evaluatie van projecten. Actuele informatie kunt u vinden in ons beleidsplan 2024.

Functie van de bestuurders

Het bestuur kent statutair de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. Eén persoon kan meerdere functies vervullen.

Namen van de bestuurders

  • Ing. Bert Beun (bestuursvoorzitter en penningmeester)

  • Prof. dr. Janka Stoker (secretaris)

Beloningsbeleid

Bestuursleden kunnen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding en een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Bestuursleden die tevens uitvoerende werkzaamheden verrichten krijgen hiervoor een beloning toegekend die marktconform is gezien hun expertise en ervaring en het persoonlijk netwerk dat zij ter beschikking stellen aan de foundation.

Om gekwalificeerde medewerkers met de benodigde professionele kennis en vaardigheden aan de foundation te kunnen binden, biedt de foundation marktconforme salarissen. De salarissen van het personeel worden vastgesteld op basis van opleiding, ervaring en functiezwaarte.

Het beloningsbeleid van de foundation past binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De projectenportefeuille concentreert zich op de drie strategische thema’s ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’, ‘Duurzaam Werk’ en ‘Menswaardige Economie’. Meer details over de ondersteunde projecten staan in de jaarverslagen van de foundation die op de website worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording

Zie pagina jaarverslagen voor de meest recente informatie betreffende:

  • Staat van baten en lasten en een toelichting daarop

  • Financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per thema

FIN Code Goed Bestuur

Het bestuur van Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.