Behoeftenonderzoek Inclusief Werkgeverschap (afgerond 2022)

Onderzoek naar de behoeften van werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie

Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, zijn inclusieve werkgevers essentieel. Werkgevers willen vaak wel investeren in een gevarieerder personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat, maar weten lang niet altijd hoe dit samenhangend, praktisch en effectief aan te pakken. Dat blijkt onder andere uit de vele vragen van ondertekenaars van het Charter Diversiteit die bij SER Diversiteit in Bedrijf binnenkomen. Het gaat daarbij om brede diversiteit met de focus op de dimensies arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sekse en seksuele oriëntatie (LHBTI+).

Werkgevers lopen in de praktijk tegen allerlei dilemma’s en knelpunten aan op het gebied van diversiteit en inclusie. Veelgestelde vragen zijn bijvoorbeeld: waar vinden we personeel met een migratieachtergrond, hoe pakken we vooroordelen onder medewerkers aan, hoe creëren we draagvlak voor D&I beleid, hoe werken we aan meer inclusie op de werkvloer en hoe voorkomen we ongewenst gedrag? Deze vragen leggen werkgevers voor aan initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waaronder SER Diversiteit in Bedrijf, dat de ondertekenaars van het Charter Diversiteit ondersteunt, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en De Normaalste Zaak. In dit onderzoeksproject staan deze vragen en deze behoefte aan informatie van werkgevers centraal.

Het doel van het onderzoeksproject is inzicht krijgen in de hulpvragen en de ondersteuningsbehoeften van werkgevers op het vlak van diversiteit en inclusie. Door kennis, advies en ondersteuning direct aan te laten sluiten bij deze behoeften in de praktijk, kunnen werkgevers effectief geholpen worden bij hun activiteiten gericht op inclusief werkgeverschap.

“Het onderzoeksproject ‘Behoeften werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie’ biedt inzicht in de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte op het vlak van inclusief werkgeverschap. Vragen die werkgevers en werknemers stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf en andere desks laten zien tegen welke dilemma’s en knelpunten werkgevers en medewerkers in de praktijk aanlopen. Deze hulpvragen worden geïnventariseerd en geanalyseerd. De uitkomsten worden gebruikt voor het aanscherpen van het ondersteuningsaanbod voor werkgevers die zich inzetten voor een diverse en inclusieve arbeidsorganisatie.”

– Alice Odé, Projectleider SER Diversiteit in Bedrijf

Onderzoeksresultaten

Hoe zorg je voor draagvlak en bewustwording voor diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie?

Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, zijn inclusieve werkgevers essentieel.
Het onderzoeksinstituut Centerdata analyseerde ruim 6.000 helpdeskvragen van de SER Diversiteit in Bedrijf over de periode van 2019-2021. Deze vragen geven een beeld van dimensies van diversiteit en de fasen in de implementatie van D&I-beleid waarover werkgevers meer en minder vragen hebben. Daarnaast biedt de analyse meer inzicht in de ondersteuningsbehoefte van werkgevers. De hulpvragen van werkgevers bleken veel te gaan over het instroombeleid, vacatureteksten en selectieprocedures. Ook de aanpak en ondersteuning van diversiteitsbeleid kwamen vaak terug als onderwerpen.

De inzichten uit dit onderzoek wordt meegenomen in het project Het Moet Wel Werken, gericht op inclusief werkgeverschap.

Het volledige rapport is te vinden via: Vragen werkgevers aan helpdesk SER Diversiteit in Bedrijf (goldschmeding.foundation)