Behoeftenonderzoek Inclusief Werkgeverschap

Onderzoek naar de behoeften van werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie

Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, zijn inclusieve werkgevers essentieel. Werkgevers willen vaak wel investeren in een gevarieerder personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat, maar weten lang niet altijd hoe dit samenhangend, praktisch en effectief aan te pakken. Dat blijkt onder andere uit de vele vragen van ondertekenaars van het Charter Diversiteit die bij SER Diversiteit in Bedrijf binnenkomen. Het gaat daarbij om brede diversiteit met de focus op de dimensies arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sekse en seksuele oriëntatie (LHBTI+).

Werkgevers lopen in de praktijk tegen allerlei dilemma’s en knelpunten aan op het gebied van diversiteit en inclusie. Veelgestelde vragen zijn bijvoorbeeld: waar vinden we personeel met een migratieachtergrond, hoe pakken we vooroordelen onder medewerkers aan, hoe creëren we draagvlak voor D&I beleid, hoe werken we aan meer inclusie op de werkvloer en hoe voorkomen we ongewenst gedrag? Deze vragen leggen werkgevers voor aan initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waaronder SER Diversiteit in Bedrijf, dat de ondertekenaars van het Charter Diversiteit ondersteunt, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en De Normaalste Zaak. In dit onderzoeksproject staan deze vragen en deze behoefte aan informatie van werkgevers centraal.

Het doel van het onderzoeksproject is inzicht krijgen in de hulpvragen en de ondersteuningsbehoeften van werkgevers op het vlak van diversiteit en inclusie. Door kennis, advies en ondersteuning direct aan te laten sluiten bij deze behoeften in de praktijk, kunnen werkgevers effectief geholpen worden bij hun activiteiten gericht op inclusief werkgeverschap.

“Het onderzoeksproject ‘Behoeften werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie’ biedt inzicht in de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte op het vlak van inclusief werkgeverschap. Vragen die werkgevers en werknemers stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf en andere desks laten zien tegen welke dilemma’s en knelpunten werkgevers en medewerkers in de praktijk aanlopen. Deze hulpvragen worden geïnventariseerd en geanalyseerd. De uitkomsten worden gebruikt voor het aanscherpen van het ondersteuningsaanbod voor werkgevers die zich inzetten voor een diverse en inclusieve arbeidsorganisatie.”

– Alice Odé, Projectleider SER Diversiteit in Bedrijf
Beoogde Impact

De beoogde impact is dat het ondersteuningsaanbod beter wordt afgestemd op deze behoeften en dat werkgevers dit ondersteuningsaanbod weten te vinden en er daadwerkelijk gebruik van maken voor het realiseren van hun doelen op het gebied van inclusief werkgeverschap. Ten tweede wordt beoogd met de analyse van de hulpvraag van werkgevers richting te geven aan de onderzoeksagenda van wetenschappers op dit gebied.

SER Diversiteit in Bedrijf zal een onderzoeksbureau selecteren dat een inventarisatie en analyse maakt van de verzoeken om hulp en advies, voorgelegd door werkgevers.