Circulair & Inclusief Ondernemen

Een onderzoek naar het succesvol combineren van inclusief en circulair ondernemen.

Een groeiende groep bedrijven toont interesse in circulair en inclusief ondernemen. Hoewel beide belangrijke ambities zijn, is het de vraag of en hoe deze op een goede manier gecombineerd kunnen worden. Is het productief om deze doelstellingen te benaderen als twee aparte thema’s die elk hun eigen aanpak vragen? Of is een duidelijke synergie van de twee thema’s juist gewenst? In dit project werken MVO Nederland en de Universiteit Utrecht samen om hier inzicht in te krijgen.

Duurzaam ondernemen
Een bedrijf dat duurzaam onderneemt is klimaatneutraal, circulair, inclusief en heeft eerlijke en transparante ketens. In de praktijk blijkt het lastig te zijn al deze aspecten in één strategie te integreren. In het bedrijvennetwerk van MVO Nederland worden verschillende voorbeelden van organisaties gevonden waarbij circulair en inclusief ondernemen hand in hand gaan. Soms omdat een circulair bedrijfsmodel arbeidsintensiever is en een deel van de nieuwe werkzaamheden die bij een circulair verdienmodel horen ook juist geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En soms vanuit een intrinsieke of strategische keuze waarbij circulair en inclusief ondernemen beide doelen zijn voor de organisatie. Circulair en inclusief ondernemen kunnen in elkaars verlengde liggen, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Sterker nog: het lijkt eerder uitzondering dan regel te zijn. Daarom wordt in dit project onderzocht onder welke omstandigheden circulair en inclusief elkaar (kunnen) versterken.

Onderzoek
Het project start met een brede uitvraag onder meer dan 200 bedrijven, met als kernvragen: wat zijn de organisatorische, technische, financiële en juridische kenmerken die succesvolle implementatie van circulair en inclusief ondernemen bevorderen of in de weg staan? De uitkomsten uit deze brede survey worden vervolgens verdiept bij ca. 18 geselecteerde ondernemingen, waarbij wordt gekeken naar in hoeverre circulair en inclusief ondernemen verankerd is in de bedrijfsstructuur, processen en dagelijkse praktijken. In de derde werkstroom wordt vervolgens een ‘Community of Practice’ opgezet, waarin de inzichten uit het grootschalige onderzoek worden toegepast binnen 10 ondernemingen uit het MKB met als kernvraag: welke uitdagingen en kansen zien en ervaren bedrijven die nu al circulair en inclusief ondernemen combineren of dit willen gaan doen? De resultaten uit de drie werkstromen komen samen in een whitepaper voor circulair en inclusief ondernemen, een beknopt rapport waarin de bevindingen van de survey, verdiepend onderzoek en de Community of Practice zijn samengevat.

Beoogde impact
Dit project is geslaagd als helder in kaart is gebracht welke randvoorwaarden het voor bedrijven (zowel MKB als grote ondernemingen) mogelijk maakt om op een succesvolle wijze circulair en inclusief ondernemen te combineren. En als deze kennis, afkomstig uit onderzoek en de ‘Community of Practice’, op een aantrekkelijke manier inzichtelijk en toepasbaar is gemaakt voor bedrijven.

Foto: Charles Forerunner via Unsplash

Maria van der Heijden Projectleider