Circularity Gap Report Nederland

Meten en visualiseren van de huidige circulaire stand van de Nederlandse economie

We hebben in Nederland doelstellingen geformuleerd voor de circulaire economie in 2030 (50% circulair) en 2050 (100% circulair). Tot de komst van het eerste Circularity Gap Report Nederland in 2020 was echter nog niet duidelijk wat de huidige situatie, het vertrekpunt, is en hoe we dit berekenen. 
 

Het doel van het Circularity Gap Report The Netherlands was daarom te meten hoe circulair we in 2020 zijn en welke maatregelen ons dichter bij het gestelde doel in 2030 en 2050 brengen. Daarbij is ook een scenarioanalyse uitgevoerd in relatie tot de veranderingen in banen en vaardigheden. Verschillende maatschappelijke stakeholders waren betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van het rapport, zoals bijvoorbeeld ministerie van I&W, Planbureau voor de Leefomgeving, Natuur&Milieu en TNO. Het eerste Circularity Gap Report van Nederland bouwt voort op bestaande onderzoeken en initiatieven die deel uitmaken van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, gelanceerd in 2016.

Om het meten van de Nederlandse circulaire economie goed af te stemmen, heeft Circle Economy de huidige methodieken onderzocht, vergeleken en doorontwikkeld met belanghebbenden uit de academische wereld, het bedrijfsleven, ngo’s en overheden. Bij de lancering van het rapport is ook een beschrijving van de verschillende methodieken gepubliceerd, samen met o.a. Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Op 3 juni 2020 lanceerde Circle Economy het Circularity Gap Report The Netherlands gedurende een drukbezocht online event. Volgens de CGRi methodiek is Nederlandse economie momenteel 24.5% circulair. Dit percentage ligt hoger dan het wereldwijd gemiddelde. Na Oostenrijk is het Nederlandse CGRi rapport, het tweede nationale CGR rapport. Het rapport voor Oostenrijk kwam uit op 9,4%.

Het rapport noemt vier cruciale aanbevelingen die de beoogde verandering versnellen op het gebied van bouw, landbouw, energie en productie. Deze scenario’s zijn doorberekend om de meest kansrijke beleidsstappen in beeld te krijgen. Vervolgens is gekeken in hoeverre deze aanbevelingen de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en behoefte aan (nieuwe) vaardigheden beïnvloeden. De implementatie van de geconcludeerde aanbevelingen zijn met de relevante stakeholders zowel uit het bedrijfsleven als overheid besproken en opgepakt in verschillende werkgroepen. 

In 2021 zal verder ingezoomd worden op de bouwsector, wederom gericht op het meten van de werkgelegenheidsaspecten en aantal banen.

Foto: Lacey Williams

Marc de Wit Director CGRI