Circularity Gap Report Bouwsector (afgerond 2022)

Transitie naar een circulaire economie in een krappe arbeidsmarkt

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Maar waar staan we nu en hoe bewegen we naar dit doel? En wat zijn de socio-economische gevolgen van deze transitie? Hoe verhouden we ons ten opzichte van andere landen? Naast een studie naar de Nederlandse economie is ook de Nederlandse bouwsector een interessante sector om te onderzoeken.

 

Projectdoel

Sinds een aantal jaar doet projectpartner Circle Economy onderzoek naar de mate van circulariteit van de wereld en verschillende landen. Met steun van de Goldschmeding Foundation is in 2020 berekend dat Nederland 24,5% circulair is. Op internationaal niveau was dat, in 2020, 8,6%. Na deze internationale en nationale berekening voerde Circle Economy een sectorale analyse uit binnen de Nederlandse bouwsector en berekende wat de ambities betekenen voor de wijze waarop we in de bouw werken. De Nederlandse bouwsector is in 2022 slechts 8% circulair. Voor toekomstige werkgelegenheid berekende  Circle Economy dat naast de huidige tekorten er 180.000 extra banen verwacht worden.

De inzichten hebben geleid tot aanbevelingen en handelingsperspectieven voor beleidsmakers en bedrijven. Om o.a. het juiste beleid te creëren voor een circulaire economie en bouwsector, en om mensen juist op te leiden en werkgelegenheid te richten. Zo kan een focus op werk(gelegenheid) juist een katalysator zijn voor een circulaire en veerkrachtige economie, en niet een vertragende factor.

 

Projectaanpak en resultaten

De aanpak van Circle Economy past de MFA-methodologie (Material Flow Analysis) en arbeidsmarktanalyse voor de bouwsector toe. Vervolgens worden scenario’s en interventies voorgesteld voor beleidsmakers, onderwijs en bedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn hier te bekijken.

 

Projectresultaten

Circularity Gap Report Bouw 2022

Met en recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is hier vooral sprake van downcycling; waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruik als funderingsmateriaal voor wegen. Slechts 8% is circulair en krijgt een gelijkwaardige of zelfs verbeterde toepassing in het bouwproces. Het rapport legt niet alleen de vinger op de zere plek, maar legt ook concrete oplossingen voor om toe te werken naar een volledig circulaire bouwsector. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak om te investeren in menselijk kapitaal; de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en een goede werkomgeving. Daarnaast blijft het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren voor duurzame bouwers, om te kunnen concurreren in de huidige markt.

Het rapport is op 30 juni 2022 gelanceerd bij CIRCL en op 6 juli bij de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie aangeboden aan Piet Fortuin (CNV) en Vincent Gruis (Transitieteam Circulaire Bouweconomie). Het rapport, inclusief Nederlandse brochure, is hier te vinden.

 

Circularity Gap Report Nederland 2020

De Goldschmeding Foundation financierde in 2020 de berekening van de Nederlandse circulaire economie in het Circularity Gap Report Netherlands 2020. Hieruit bleek dat Nederland 24,5% circulair is. Nederland is dus halverwege haar doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. Toch is er een lange weg te gaan. Want de 24,5% komt met name door afvalinzameling en bouwafvalrecycling. Ook al is dit getal hoger dan het internationale gemiddelde, de onderzoekers concluderen toch dat de grondstoffen niet of nauwelijks kunnen worden teruggebracht in de keten vanwege de laagwaardige recycling. Het rapport bracht ook scenario’s en aanbevelingen voor de arbeidsmarkt en werkgelegenheidsontwikkelingen. De lancering van het rapport, met sprekers vanuit ministerie I&W en PBL, werd opgepikt door nationale media en televisie. Het rapport is hier te vinden.

Foto: Lacey Williams