Competenties en transitiefases circulaire economie (afgerond 2022)

Veranderende competenties van professionals die werken aan een circulaire economie bij grotere bedrijven

Het Nederlandse bedrijfsleven is begonnen aan de transitie naar de circulaire economie. Hoe pakken bedrijven dit aan? In welke fase van de transitie zitten ze en wat doen ze om veranderingen door te voeren? In veel van de grote bedrijven is de transitie-opgave belegd bij de duurzaamheidsmanager of circulaire economie coördinator die hierin stuurt, adviseert of ondersteunt. Dit is een relatief nieuwe functie die nog volop in ontwikkeling is. Deze groep professionals heeft behoefte aan ondersteuning en training van hun vaardigheden om nieuwe werkprocessen te implementeren.

Steeds meer werkenden zetten zich bij bedrijven in voor duurzaamheid of een circulaire economie. Vaak hebben zij geen opleiding op dit gebied, maar het werkveld ontwikkelt zich snel. Uit onderzoek van projectpartner Sustainability University is gebleken dat professionals die zich bezighouden met duurzaamheid of circulaire economie, andere competenties en vaardigheden inzetten dan hun collega’s. De competenties die nodig zijn binnen de circulaire economie heeft Sustainability University samengevat in de whitepaper ‘Circulaire Economie: andere werkwijze, ander gedrag’. Deze whitepaper is met steun van de Goldschmeding Foundation gepubliceerd in februari 2021 en overhandigd aan VNO/NCW.

In 2021 heeft Sustainability University een vervolgonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Nyenrode. Er zijn 51 casussen bestudeerd om te analyseren welke competenties en mogelijke interventies kunnen worden toegepast in de vier fases van het Markttransformatiemodel (Nijhof en Simons, 2020). In verschillende trainingen en intervisiebijeenkomsten zijn deze interventies verder uitgewerkt en aan het competentieraamwerk gekoppeld. Een artikel, het onderzoek, verdiepende cases en een praktische handleiding zijn in 2022 gepubliceerd. Ook is het onderzoek, en daarmee de inzichten en werkwijze, breed verspreid onder hogescholen, universiteiten en trainers.

“We zien bij veel bedrijven een brede wil om de omslag te maken naar een circulaire bedrijfsvoering. Het maken van deze duurzame transitie is echter complex, waarbij bedrijven en organisaties veel bedrijfsprocessen anders moeten gaan vormgeven, zonder dat daar al veel kennis over is en of ervaring mee is opgedaan. De praktische handvatten uit deze whitepaper kunnen bedrijven hierbij helpen.”

– Frits de Groot, beleidssecretaris VNO-NCW

Daarnaast zijn de resultaten beschreven in het boek 7 Roles for Sustainable Succes, de internationale editie van ‘MVO doe je zo’. Deze publicaties ondersteunen zowel de werkgevers als werknemers in de transitie naar circulaire economie.