De waarde van werk

Wat bepaalt de waarde van werk, en hoe kunnen we instituties en wetten zo inrichten dat meer mensen op een zinvolle manier werk gaan verrichten?

Werk speelt een belangrijke rol in het leven. Het bepaalt voor een groot deel de maatschappelijke positie en het welzijn van mensen. Door maatschappelijke trends als technologische vernieuwing en flexibilisering verandert de aard van werk, wat veel mensen als een bedreiging ervaren. Daarnaast neemt het maatschappelijke belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, toe. Helaas heeft de politiek daar te weinig belangstelling voor.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen op een zinvolle manier kunnen bijdragen aan een sterke samenleving is het belangrijk dat de wet- en regelgeving rond werk aansluit bij de waarde die verschillende groepen in de bevolking hechten aan verschillende soorten werk.

Het project De Waarde van Werk onderzoekt de waarde en waardering van betaald en onbetaald werk. De huidige tweede fase van het project bekijkt de waardering van verschillende soorten werk, verschillen in de waardering tussen bevolkingsgroepen en tussen uiteenlopende werkgevers, de rol van instituties rond werk en inkomen, en veranderingen in de waardering van werk in de tijd.

Waarde van Werk Monitor
Hiermee willen de onderzoekers de vraag beantwoorden in welke mate instituties rond werk en inkomen mensen ondersteunen of juist belemmeren om het soort werk te verrichten waaraan zij maximale waarde hechten. Belemmeren opgebouwde pensioenrechten werknemers bijvoorbeeld om als zelfstandige verder te gaan? Om de waardering van werk continue te volgen werken de onderzoekers aan een periodieke Waarde van Werk Monitor.

Op deze manier wil het project bekijken welke aanpassingen nodig zijn om wet- en regelgeving beter te laten aansluiten bij de wensen die mensen hebben ten aanzien van werk. Zijn er bijvoorbeeld meer mogelijkheden nodig om betaald werk en zorgtaken te combineren? Moet er meer sociale bescherming komen voor zzp’ers? De beleidswijzigingen zorgen ervoor dat meer mensen passend werk krijgen waarmee we een inclusieve economie bouwen waaraan iedereen meedoet.

Het onderzoek loopt tot eind 2020 en wordt uitgevoerd door het Amsterdams Instituut voor ArbeidStudies (AIAS-HSI) van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van professor Paul de Beer.

Foto’s: ILO and Boudewijn Bollmann

Publicaties ‘De veranderende waarde van werk’

Tussenresultaten lopende fase De Waarde van Werk
Op basis van de analyse van gegevens uit de eerdere publicatie ‘The value of work in a changing labour market: a review and research agenda’ is in oktober 2019 de eerste publicatie in de reeks ‘Kort & Bondig’ verschenen. De publicatie heeft als doel om in korte tijd en op toegankelijke wijze uitkomsten te presenteren van recent verricht onderzoek.

Deze eerste publicatie schetst veranderingen in de waarde(ering) van werk in Nederland en heeft als doel om vast te stellen op welke wijze de waarde(ring) van (betaald en onbetaald) werk in Nederland samenhangt met de kenmerken van het werk, de context waarin het werk wordt verricht en de kenmerken van de personen. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate de bestaande instituties rond werk en inkomen mensen ondersteunen of juist belemmeren bij het realiseren van een maximale waarde(ring) van hun werk. Belangrijkste conclusie: de waarde van werk staat onder druk.

In volgende publicaties in de reeks ‘Kort & Bondig’ zullen onder meer de resultaten worden gepresenteerd van een enquête over de waarde(ring) van werk die in het voorjaar van 2019 onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking is gehouden en van een aantal diepte-interviews met mensen over (hun) werk. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de relatie tussen de bestaande regelgeving rond werk en inkomen en de waarde van verschillende soorten werk.

Resultaten eerste fase van De Waarde van Werk
In de eerste fase van dit project is onderzocht wat verschillende wetenschappelijke disciplines ons kunnen leren over de waarde van werk. Zo kijken economen heel anders tegen werk aan dan sociologen, psychologen of filosofen.

Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt dat werk zowel een lust als een last is, zowel een noodzakelijk kwaad als een essentiële bron voor levensvervulling, zowel een oorzaak van stress en burn-out als een bron van zelfrespect en ontplooiing.

De eerste fase toont ook aan dat Nederlanders steeds meer belang hechten aan intrinsieke aspecten van werk (zoals zelfstandigheid en voldoende uitdaging) in vergelijking tot extrinsieke aspecten (zoals beloning en status).

Wat betreft wet- en regelgeving blijkt Nederland tot de groep landen als België, Frankrijk, Duitsland en Italië te horen die zich onderscheidt door strikte regulering van het individuele arbeidscontract met daarnaast relatief weinig voorzieningen die de combinatie van arbeid en zorg ondersteunen. Lees meer over de resultaten uit de eerste fase van dit project, of bekijk hieronder een video van de afsluitende conferentie van deze fase.