Ga naar de inhoud
A Broader Mind

A Broader Mind

Leiders van morgen in staat stellen om complexe maatschappelijke kwesties vanuit een multidisciplinair kader te benaderen, met bewustzijn van het eigen morele kompas.

Partner(s)

Porticus
Vrije Universiteit Amsterdam

Looptijd 2019 - 2020

Maatschappelijke context

Vraagstukken als kunstmatige intelligentie, vergrijzing, klimaatverandering en de ongelijke verdeling van welvaart vragen om een multidisciplinaire benadering door verantwoordelijke leiders.

Ambitie project

Het opleiden van studenten tot verantwoordelijke leiders, die leren problemen op te lossen op multidisciplinaire manieren en met een eigen moreel kompas.

Impactdoelstelling

Status

Aan de pilotfase van dit project hebben 500 studenten meegedaan. Het project stelt een raamwerk op voor Community Service Learning en een wetenschappelijk longitudinaal onderzoek voor de langetermijneffecten van het project.

In het kort

Complexe vraagstukken die in de moderne samenleving voorkomen vragen om een ander soort leiderschap: multidisciplinair, ethisch en voorbij eigen belang. Omdat deze leiders zich voor een belangrijk deel al tijdens hun studie vormen, zorgt dit project ervoor dat studenten zich breed ontwikkelen, zowel academisch, persoonlijk, sociaal en moreel. Ook worden zij in staat gesteld om complexe maatschappelijke kwesties op een multidisciplinaire manier op te lossen.

In het programma leren studenten om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te bekijken. Hiervoor gaan de studenten zich tijdens hun bachelor 40 uur per jaar aan het A Broader Mind onderwijsprogramma wijden met als onderwerpen kritisch denken, morele sensitiviteit en sociale interactie, en de reflectie daarop.

Het tweede onderdeel van A Broader Mind wordt gevormd door Community Service Learning (CSL) activiteiten. Studenten zetten hierbij vrijwillig hun academische vaardigheden in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken uit de praktijk. De ambitie is dat alle studenten die verdere verdieping zoeken de mogelijkheid krijgen om binnen hun opleiding aan deze activiteiten deel te nemen.

Het A Broader Mind onderwijsprogramma

Na een pilotfase in 2019 met ongeveer 500 studenten zullen op termijn alle studenten aan de Vrije Universiteit het A Broader Mind onderwijsprogramma volgen. Het project stelt verder een raamwerk voor Community Service Learning op. Dit wordt in 2019 gevolgd door een pilotfase waarin deze onderwijsvorm aan studenten zal worden aangeboden. Om het maatschappelijk effect van het project concreet te maken, komt er daarnaast een wetenschappelijk longitudinaal onderzoek om de langetermijneffecten van het A Broader Mind onderwijsprogramma en Community Service Learning op het denken en handelen van alumni van de Vrije Universiteit te meten.