Ga naar de inhoud

Inclusief werkgeverschap

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen, ongeacht leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid of welk kenmerk dan ook.

Partner(s)

WOMEN Inc.

Looptijd Januari 2019 - december 2021

Maatschappelijke context

Op lange termijn moet iedereen optimaal en op eigen wijze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, ongeacht kenmerken zoals leeftijd, geslacht en etniciteit.

Ambitie project

Het ondersteunen van werkgevers bij het ontwikkelen van een organisatiecultuur die echt open staat voor alle mensen en iedereen kansen biedt.

Impactdoelstelling

Eraan bijdragen dat inclusief werkgeverschap een bekend en geladen begrip is, zodat werkgevers er in de praktijk invulling aan geven en andere stakeholders (bijvoorbeeld beleidsmakers en media) het uitdragen.

Status

In 2021 is de online Toolkit Inclusief Werkgeverschap gelanceerd, met concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met Inclusief Werkgeverschap binnen de eigen organisatie.

In het kort

Het project ‘Inclusief Werkgeverschap’ richt zich op het vergroten van het draagvlak voor inclusief werkgeverschap. De oplossing voor het vergoten van D&I in organisaties wordt meestal gezocht bij de doelgroepen zelf. Zo zijn er veel projecten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. In de praktijk blijkt die aanpak echter onvoldoende om kwetsbare groepen op de lange termijn optimaal tot hun recht te laten komen in hun werkomgeving. Voor een langdurige oplossing is het belangrijk dat werkgevers een organisatiecultuur ontwikkelen die echt openstaat voor alle mensen en iedereen kansen biedt.

Om dit doel te bereiken, is WOMEN Inc. eind 2018 met een project gestart dat specifiek gericht is op werkgevers. Hierin is onderzocht wat er precies wordt verstaan onder inclusief werkgeverschap en hoe organisaties daar kunnen komen. Op de lange termijn moet inclusief werkgeverschap bijdragen aan een arbeidsmarkt waaraan iedereen optimaal en op eigen wijze kan deelnemen: alle genders, met inachtneming van andere diversiteitskenmerken zoals leeftijd en etniciteit.

De online Toolkit Inclusief Werkgeverschap

Het project is begonnen met een onderzoek naar bestaande kennis over inclusief werkgeverschap. Medio 2021 is de online Toolkit Inclusief Werkgeverschap gelanceerd. De toolkit biedt werkgevers concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met Inclusief Werkgeverschap binnen de eigen organisatie. De toolkit is vormgegeven aan de hand van praktische tips en inspirerende voorbeelden van andere organisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes relevante elementen: (1) visie en doelen, (2) beleid, (3) draagvlak en communicatie, (4) implementatie op de werkvloer, (5) cultuur en (6) meten en monitoren.