Ga naar de inhoud
Platform de Toekomst van Arbeid

Platform de Toekomst van Arbeid

Arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid beter inrichten voor brede welvaart voor iedereen.

Partner(s)

Platform Toekomst van Arbeid

Looptijd Juni 2018 - juni 2020

Maatschappelijke context

Werken is goed voor mensen: het draagt bij aan zelfstandigheid, welzijn, gezondheid, zingeving en sociale samenhang. Maar Nederland laat kansen liggen in het goed inrichten van werk.

Ambitie project

Het anders inrichten van systemen rondom werk, leren en verzekeren, zodat iedereen in Nederland goed aan het werk kan en in zijn inkomen kan voorzien.

Impactdoelstelling

Concreet uitgewerkte en doorgerekende voorstellen die als input kunnen dienen voor een nieuw coalitieakkoord in 2020, waardoor meer mensen op een optimale manier kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt.

Status

Publicatie van eindrapport ‘investeren in mensen’, aangeboden aan minister Wouter Koolmees. Publicatie vervolgrapport met effecten coronapandemie. Oplevering bouwstenen regeerakkoord voor vergroten brede welvaart.

In het kort

Grote groepen Nederlanders ervaren de toekomst van hun werk onzeker en merken dat wisselen van werkgever of sector in de praktijk niet soepel verloopt. Ook neemt opleidingsongelijkheid toe, terwijl laagopgeleiden in vergelijking met hoogopgeleiden weinig bijleren in hun werkomgeving. Om in Nederland een hogere welvaart en meer welzijn voor iedereen te realiseren, zijn wijzigingen van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid nodig.

Platform de Toekomst van Arbeid wil dit veranderen door nieuwe oplossingen te helpen vinden. Hiertoe heeft het Platform onder andere onderzoek gedaan naar relevante trends rond leren, werken en verzekeren in Nederland en naar de redenen waarom de maatschappelijke besluitvorming (het ‘poldermodel’) rond deze thema’s niet meer lijkt te werken. Het Platform kijkt ook welke goede elementen in stelsels van leren, werken en verzekeren uit andere landen bruikbaar zijn voor Nederland. Om deze ideeën daadwerkelijk te kunnen gebruiken, zet het Platform uiteindelijk in op een ‘nieuw sociaal akkoord’ tussen alle belanghebbenden.

'Op de arbeidsmarkt heerst nu krapte, en tegelijkertijd staan miljoenen mensen, vaak tegen hun zin, werkloos aan de kant. Dat moet slimmer kunnen. Het Platform gaat hierbij helpen door goede ideeën over onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid te bedenken en verspreiden.'
Frank Kalshoven
Directeur, de Argumentenfabriek

Investeren in mensen

Het Platform is begonnen met een uitgebreide analyse van de mogelijke verbeterpunten op de gebieden werken, leren en verzekeren in Nederland. Er is deskresearch uitgevoerd en circa 150 stakeholders en experts hebben aan denksessies deelgenomen om tot de gedeelde analyse en visie voor verbetering te komen. Op basis van deze analyse is vervolgens een gedeelde visie geformuleerd, van waaruit concrete verbetervoorstellen worden ontwikkeld. In 2020 zijn voor vijf thema’s concrete voorstellen uitgewerkt door themagroepen: 1. Leven lang ontwikkelen; 2. Arbeidscontracten; 3. Activerende inkomensverzekering; 4. De basis van de arbeidsmarkt; 5. Jonge kinderen en hun werkende ouders. SEO Economisch Onderzoek heeft de kosten en baten van deze voorstellen doorgerekend en een overkoepelende denktank bewaakte de onderlinge samenhang.

In juni 2020 is het eindrapport ‘Investeren in mensen’ gepubliceerd en aangeboden aan minister Wouter Koolmees. In oktober 2020 is het vervolgrapport ‘Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt’ verschenen, waarin de voorstellen nog eens tegen het licht zijn gehouden in het kader van de nieuwe situatie sinds de uitbraak van de coronapandemie. Bovendien is in dit rapport nog één aanvullend voorstel uitgewerkt: een weerbaarheidsreserve voor zelfstandig ondernemers. Ook heeft het project een pakket aan maatregelen opgeleverd waarmee de (brede) welvaart aantoonbaar kan toenemen.