Ga naar de inhoud
Toekomstscenario's 'Werken in een meer circulaire economie'

Toekomstscenario's 'Werken in een meer circulaire economie'

Samenwerking om in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan ontwikkelen.

Partner(s)

MVO Nederland

Looptijd Juli 2021 - Februari 2022

Maatschappelijke context

De economie is in transitie naar een circulaire economie, maar er is nog geen verbindende visie op die toekomst die alle stakeholders helpt hiermee om te gaan.

Ambitie project

Het gezamenlijk en gecoördineerd in kaart brengen hoe de arbeidsmarkt in een circulaire economie zich kan ontwikkelen.

Impactdoelstelling

Dit project creëert handelingsperspectief door het opstellen van toekomstscenario's over de circulaire arbeidsmarkt. Deze relevante scenario's spreken tot de verbeelding en worden gebruikt als strategische context in o.a. het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Status

4 toekomstscenario’s en 6 handelingsperspectieven op het gebied van werkgelegenheid, die aansluiten bij de nationale ambities op het gebied van circulaire economie.

In het kort

De economie is in overgang van een lineaire productiewijze naar een circulaire productiewijze. Maar deze overgang heeft nog niet geleid tot gedeelde toekomstbeelden en handelingsperspectieven op het gebied van werk en arbeidsmarkt. Door gecoördineerd in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in een circulaire economie, kunnen betrokken partijen onderbouwde maatregelen treffen om deze overgang goed te laten verlopen.

Dit project is gestart in het najaar van 2021 en afgerond in het eerste kwartaal van 2022. In bijeenkomsten met 24 experts en een klankbordgroep met 15 organisaties en ondernemers is onderzoek gedaan naar de verschillende ideeën en toekomstbeelden. Daarna zijn deze getoetst aan de huidige realiteit en uitdagingen. Met dit project werken we actief samen met de Sociaal-Economische Raad (SER), vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties.

'Deze vier scenario’s schetsen een beeld van hoe werken in Nederland eruit ziet over tien tot vijftien jaar. Dit initiatief moedigt overheid, onderwijs en bedrijfsleven aan om met elkaar concreet advies en beleid te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in deze transitie.'
Maria van der Heijden
Directeur-bestuurder MVO Nederland

Resultaten van het project

Het eerste resultaat van dit project, vier toekomstscenario’s, is gepresenteerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 7 februari 2022. De scenario’s schetsen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen waarvan we vandaag de dag al de signalen zien. Stakeholders kunnen de scenario's gebruiken om handelingsperspectieven te bedenken en zich voor te bereiden op de toekomst.

De toekomstbeelden en handelingsperspectieven bieden gespreksstof om de gevolgen van een circulaire economie voor de arbeidsmarkt (en vice versa) te vertalen naar beleid en actie. Zo ontstaat een taal en verbeelding die hopelijk verschillende stakeholdergroepen aanspreekt. De handelingsperspectieven zijn gepresenteerd tijdens het Symposium Duurzaam Werk van de Goldschmeding Foundation op 28 maart.