Uitgangspunten

Frits Goldschmeding heeft de Goldschmeding Foundation opgericht om de bijdrage die hij aan de samenleving heeft geleverd te bestendigen. Deze bijdrage bestaat uit het inzetten van financiële middelen, advies aan de begunstigde projecten en een gedachtengoed. De uitgangspunten van dit gedachtengoed heeft Frits Goldschmeding gehanteerd bij de bouw van Randstad en vormen tevens de uitgangspunten van de Foundation.
 

Fiets Frits

 

Bij de bouw van Randstad heeft Frits Goldschmeding zichzelf de vraag gesteld waar de strategie van zijn onderneming op gebaseerd moest zijn.

Onderliggend was de vraag welk mens- en maatschappijbeeld ten grondslag lag aan deze strategie. Het ging wat hem betreft dus niet alleen over de vraag hoe de onderneming ten opzichte van groeperingen als cliënten, overheid, vakorganisaties en concurrenten stond. Het ging ook over het beleid op het gebied van prijzen, dividend, ontslag en overheidsregels. De onderliggende en wel meest existentiële vraag was waardoor de visie op de strategie, groeperingen en het voornoemde beleid op de verschillende gebieden werd geschraagd.

 

Goldschmeding: historie mens-werk-economie2

 

Goldschmeding zocht onder meer inspiratie bij de wetenschappen, waaronder filosofie, economie en theologie, en beschreef de aanknopingspunten voor wat hij noemt ‘het DNA van de onderneming’ in de jaarverslagen uit tweede helft zeventiger jaren, de jaren tachtig en begin jaren negentig. Deze vormen tot op heden de basis voor zowel het DNA van Randstad als de Goldschmeding Foundation voor Mens Werk en Economie.

In het project Ad Fontes: Terug naar de bronnen worden de bronnen bestudeerd die oprichter Frits Goldschmeding van de Goldschmeding Foundation gehanteerd heeft bij de bouw van Randstad, en die tevens de basis vormen van de foundation. De publicatie van het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen‘ is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw.

 

historie-Goldschmeding

 

Het Blauwe Boekje
Kennen Dienen Vertrouwen