Conscious Contracting

Op weg naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten
Maatschappelijke context: hoe bekrachtigen contracten de relatie tussen mensen?

In het economische verkeer worden afspraken tussen mensen en organisaties meestal vastgelegd in overeenkomsten. Als alle betrokken partijen zo’n ‘contract’ hebben getekend dan is het idee dat iedereen zich in die overeenkomst kan vinden en dat die dus ook de relatie tussen de partijen ondersteunt.

Veel overeenkomsten blijken echter in de praktijk niet vanuit het beoogde welzijn van alle partijen geschreven, maar vanuit het perspectief van de meest dominante partij. Die kan zich een – vaak door advocaten geadviseerde – houding permitteren, die uitmondt in een overeenkomst waarin hij zo min mogelijk last heeft van allerlei denkbare risico’s.  De andere partijen ‘nemen voor lief’ wat er in de overeenkomst staat, omdat zij in meer of mindere mate afhankelijk zijn van wat de dominante partij te bieden heeft.

Veel organisaties werken met dit soort overeenkomsten, al dragen die in inhoud, proces en toon niet bij aan het welzijn van alle betrokkenen. En reflecteren ook niet hoe de organisaties eigenlijk om willen gaan met mensen.

 

Bewuster omgaan met de juridisering van de relatie

Dit project, dat loopt van mei 2022 tot en met juni 2023, helpt organisaties bewuster het belang van de ander te verankeren in de wijze waarop zij overeenkomsten aangaan. Een ‘conscious contract’ is gericht op de ‘simultane belangenbehartiging’ van alle betrokken partijen. Maar hoe wordt het gesprek daarover gevoerd? Aan welke afspraken hebben de betrokken partijen behoefte? En moeten die ook daadwerkelijk worden vastgelegd, en zo ja, hoe? Het project Conscious Contracting is erop gericht om organisaties te helpen om hun overeenkomsten ondersteunend te maken voor de onderlinge relatie. De focus in het project ligt op de werkgever-werknemer relatie en daarbij passende medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

“Door op een bewuste manier om te gaan met overeenkomsten, kan wederzijds vertrouwen krachtiger worden. Het voorkomen van juridische problemen krijgt daarmee een belangrijke impuls; beter voor de mensen en de organisatie.”

– Eric van de Luijtgaarden (hoogleraar Preventive Law, Maastricht University)
Aanpak: juridisch verantwoorde in-company pilots met wetenschappelijke onderbouwing

In dit project komen verschillende kennisgebieden bij elkaar. Vanuit 7Zebra’s brengt dr. Boukje Keijzer het gedachtegoed van ‘de regels en de rek’ in. Prof. Harry Hummels draagt zorg voor de inbedding van het gedachtegoed rond ‘agape in bedrijven’ vanuit de Universiteit van Maastricht. En prof. Eric van de Luijtgaarden (Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd) voegt daar de insteek van ‘Preventive Law’ aan toe. De juridische randvoorwaarden van het project worden bewaakt door advocatenkantoren Bruggink & Van der Velden en Lexence. Beide kantoren beschikken over veel deskundigheid op het vlak van ‘bewuste’ arbeidscontracten.

Alle kennis wordt gebundeld en op basis daarvan worden pilots uitgevoerd bij zo’n zeven organisaties. Dit pilot-traject is bedoeld om organisaties:

  • te inspireren en stimuleren met voorbeelden dat het ook anders kan;
  • te helpen reflecteren op hun eigen contracten en de mate waarin daarin recht wordt gedaan aan relaties en de daarbij betrokken mensen;
  • te ondersteunen om dit anders te gaan doen in hun eigen werkpraktijk door het aanreiken van concrete tools en door met ze te oefenen in het anders doen.

De opbrengst van het pilot-traject (inzichten, cases, handreiking en modellen) wordt gedeeld in een afsluitend event en via publiciteit en communicatie verder verspreid.

De projectleiding, inhoudelijke analyse en vertaling daarvan naar instrumenten is in handen van 7Zebra’s. Firma Twist verzorgt het programmamanagement en de communicatie.

“Laten we er samen voor zorgen dat regels bijdragen aan het koesteren van waarden die we belangrijk vinden, zoals medemenselijkheid en gelijkwaardigheid. Onder meer door te zorgen dat onze overeenkomsten die waarden weerspiegelen.”

– Boukje Keijzer, directeur 7Zebra’s en auteur ‘De regels en de rek’
Resultaat: handreiking & cases voor conscious arbeidscontracten

De ervaringen in de afzonderlijke pilots worden actief gevolgd en gedeeld. Samen met de oogst van verschillende werksessies worden ze gebruikt om een handreiking en inspirerende casebeschrijvingen te creëren. Daarmee kunnen organisaties zelf aan de slag bij het vormgeven en vastleggen van hun arbeidsrelaties.

 

Meer informatie of meedoen?

Wilt u meer weten over het project of heeft u interesse om deel te nemen aan het pilot-project? Bekijk dan de websitepagina van Conscious Contracting en/of neem contact op met Judith Steitner via judith@firmatwist.nl.