LESBRIEVEN NIEUWE ECONOMIE VOORTGEZET ONDERWIJS

Het ontwikkelen en in de markt zetten van lesbrieven over de ‘nieuwe economie’ voor HAVO en VWO, gericht op een pluriform en op meervoudige waardecreatie gebaseerd economisch denken en doen.
Maatschappelijke context

Het vak economie in het voortgezet onderwijs (vo) zou leerlingen bewust moeten maken van hun rol in de economie, als consument, als werknemer of zelfs als producent. Het huidige economie-onderwijs op havo en vwo niveau is echter grotendeels gebaseerd op één dominante economische neo-klassieke theorie. Die ziet de economie als een ‘rekensom’ en heeft als uitgangspunt dat bedrijven puur voor winstmaximalisatie gaan. Het onderliggende dominante mensbeeld is dat van de Homo Economicus: een rationele, calculerende en voor eigen belang kiezende mens.

Aanvullend lesmateriaal rondom de ‘nieuwe economie’ mist, terwijl hier serieuze behoefte bij economiedocenten aan is. Daarin staat een meer pluriform en op het creeren van meervoudige waardecreatie centraal denken centraal. Met name is er behoefte aan eenvoudig inzetbare lesmaterialen voor de vrije ruimte die het lesprogramma biedt.

 

Projectdoel en aanpak

Dit project heeft tot doel om het vo-economieonderwijs op havo en vwo te verrijken met nieuw economische denken. Daarvoor wordt aanvullend lesmateriaal ontwikkeld (in ‘kleine brokken’ en zoveel mogelijk aansluitend bij de kerndoelen van het curriculum) en prominent in de markt gezet.

Vertrekpunt zijn de vo-lesbrieven die ONE en Day for Change in 2021 in een gezamenlijk pilot hebben ontwikkeld. Daarin staat de gedachtegang dat een economie ook gericht kan worden op het nastreven van welzijn voor alle mensen binnen de grenzen van de aarde centraal. Deze eerste 5 lesbrieven gaan over Waarde, Groei, Circulaire Economie, Echte Prijzen en Waardevol Werk.

Deze reeks wordt geupdate en uitgebreid. De lesbrieven worden via een online omgeving aangeboden, incl. docenthandleiding en kant en klaar lesmateriaal. Met voorlichting, training en een uitgebreide communicatiecampagne  wordt dit aanbod bekend gemaakt en actief verspreid in het onderwijsveld. De economiedocent is daarbij de change-agent; zowel in de klas voor de leerlingen, als binnen de economiesectie en binnen de school.

“Meer dan ooit ervaren we op dit moment dat alles met elkaar verbonden is. Armoede, globalisering, klimaatverandering, een gezondheidscrisis én economische ontwikkeling. Jongeren kritisch leren nadenken en bewust maken dat de keuzes die ze maken in het economisch verkeer invloed hebben op de wereld. Dat is volgens mij de belangrijkste taak van het economieonderwijs. Zo bereiden we jongeren voor op een toekomst waarin zij kansen weten te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in het bereiken van noodzakelijke maatschappelijke verandering.”

– Babette Anhalt
Beoogde resultaten

Het doel van dit project is een totaal van 13 lesbrieven beschikbaar te hebben voor onder- en bovenbouw op havo en vwo niveau. Na twee jaar is het de bedoeling om ca 1400 docenten te hebben geactiveerd en ca 65.000 leerlingen te hebben bereikt.

Babette Anhalt Projectleider