Raad voor Duurzame Medezeggenschap

Ontwikkeling van de Ondernemingsraad voor Medemenselijke Organisaties

Maatschappelijke context en beoogde impact 

De meeste ondernemingsraden beperken hun activiteiten meer en meer tot de wettelijk vastgelegde rechten om op te komen voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie.  Hoewel de ondernemingsraad, oftewel ‘de medezeggenschap’, in ontwerp ruimte biedt voor bredere dialoog tussen zeggenschap (bestuur) en medezeggenschap, beweegt zij zich in de praktijk vaak alleen binnen de wettelijke kaders.  

Voor veel werknemers betekent werk echter niet alleen een bron van inkomen, maar vaak ook een bron van maatschappelijke zingeving. En in de afgelopen decennia wordt het beroep dat op het bedrijfsleven wordt gedaan om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, zoals sociale ongelijkheid en de opwarming van de aarde, alsmaar sterker. Wettelijk is er op dit vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geen samenspel tussen zeggenschap en medezeggenschap geregeld. De werknemers worden daardoor minder actief betrokken en benut bij de maatschappelijke aspecten van een organisatie dan mogelijk is en gewenst zou zijn.  

‘Een kantelpunt van de Medezeggenschap is onontkoombaar.’ 

– Frodo de Valk, Projectleider 

Dit project richt zich dan ook op de vraag: “hoe kan van de ondernemingsraad een nieuw instrument gemaakt worden dat zich bezighoudt met simultane belangenbehartiging van alle stakeholders; een Raad Duurzame Medezeggenschap?” Het project creëert handelingsperspectief voor organisaties die zich willen richten op het belang van alle stakeholders. Als zodanig past het project als ‘module’ in het groeithema Agape in Bedrijven van het programma Menswaardige Economie.  

 

Doel  

Het functioneren van de ondernemingsraad als een Raad voor Duurzame Medezeggenschap beoogt dat werknemers zich als mens meer betrokken voelen bij de organisatie, de organisatie meer wordt beleefd als ‘waardengemeenschap’ en dat de beleefde verbondenheid binnen de organisatie en tussen de organisatie en de samenleving toeneemt. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en wordt de ontwikkeling van het MVO -beleid van organisaties versterkt. 

 

Aanpak en resultaat 

Het resultaat van dit project is een schets van het ontwerp van een Raad voor Duurzame Medezeggenschap en van het ontwikkelproces daarnaartoe. Vanuit een groep van 25 organisaties waarin een convenant is gesloten tussen het bestuur en de ondernemingsraad over de intentie om te komen tot een Raad voor Duurzame Medezeggenschap zullen, onder begeleiding van SBI, groepen van 6 organisaties gezamenlijk een proces van ‘design thinking’ doorlopen. Op basis van hun ervaringen zullen inspirerende voorbeelden van deelnemende organisaties worden beschreven en er zal een handreiking (ontwerp, procesbeschrijving, toolbox en do’s & dont’s) ontwikkeld en verspreid worden.