Ga naar de inhoud
Lesbrieven nieuwe economie vo
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Lesbrieven nieuwe economie vo

Het ontwikkelen en in de markt zetten van lesbrieven over de ‘nieuwe economie’ - gericht op meervoudige waardecreatie - voor havo en vwo.

Partner(s)

Our New Economy
Day for Change

Looptijd September 2022 - heden

Maatschappelijke context

Het huidige economieonderwijs is in hoge mate gebaseerd op de neoklassieke economische theorie. Andere perspectieven over economische ontwikkelingen worden gemist.

Ambitie project

Het creëren van eenvoudig inzetbare lesmaterialen. Deze worden gebruikt binnen de vrije ruimte van lesprogramma’s en zijn gericht op maatschappijbreed economisch denken en handelen.

Impactdoelstelling

Het doel is om dertien lesbrieven te maken voor onder- en bovenbouw (havo en vwo) en daarmee honderden economiedocenten te ondersteunen en via hen duizenden leerlingen te bereiken.

Status

Op dit moment zijn er 8 lesbrieven beschikbaar. Deze gaan o.a. over de ecologische economie, een inclusieve economie, consumentisme, echte prijzen en grondstoffen en zijn door meer dan 500 docenten gedownload.

In het kort

Het vak economie in het voortgezet onderwijs moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie. Bijvoorbeeld als consument, werknemer of producent. Helaas schiet het huidige curriculum hierin tekort. Momenteel richt het curriculum zich met name op de neoklassieke theorie. Deze gaat slechts uit van de homo economicus: een rationele, calculerende en voor eigenbelang kiezende mens.

Onder economiedocenten is er een serieuze behoefte aan aanvullend lesmateriaal over de ‘nieuwe economie’, dat eenvoudig inzetbaar is. Hierin staat een ruimere kijk op de economie centraal, met aandacht voor de belangen van de medemens en de natuur.

‘Jongeren kritisch leren nadenken en bewust maken dat de keuzes die ze maken in het economisch verkeer invloed hebben op de wereld. Dát is volgens mij de belangrijkste taak van het economieonderwijs. Zo bereiden we jongeren voor op een toekomst waarin zij kansen weten te grijpen.'
Babette Anhalt
Projectleider

Nieuwe thema’s

Het doel van dit project is het voortgezet economieonderwijs op havo en vwo te verrijken met nieuw economisch denken. Hiervoor wordt aanvullend lesmateriaal ontwikkeld passend bij de kerndoelen van het onderwijs om het vervolgens aan te bieden en het prominent in de markt te zetten.

Het vertrekpunt zijn de lesbrieven die Our New Economy en Day for Change in 2021 ontwikkelden in een gezamenlijke pilot. In deze brieven wordt uitgelegd hoe een economie ook kan bijdragen aan het welzijn van alle mensen. De onderwerpen in de lesbrieven gaan over: Waarde, Groei, Circulaire Economie, Echte Prijzen, Waardevol Werk en Ecologische Economie, en dragen bij aan een inclusieve, duurzame samenleving met meer gelijkwaardigheid.

Economiedocent als game changer

De huidige reeks lesbrieven wordt geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld. De lesbrieven zijn online verkrijgbaar, inclusief een docentenhandleiding en kant-en-klaar lesmateriaal. Door voorlichtingen, trainingen en een uitgebreide communicatiecampagne wordt het aanbod actief verspreid binnen het onderwijsveld. Bij de vernieuwing van het economie onderwijs kan de economiedocent het grote verschil maken; voor zowel de leerlingen in de klas, als binnen de economiesectie van de school.