Ga naar de inhoud
Lesbrieven nieuwe economie voortgezet onderwijs
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Lesbrieven nieuwe economie voortgezet onderwijs

Het ontwikkelen en in de markt zetten van lesbrieven over de ‘nieuwe economie’ - gericht op meervoudige waardecreatie - voor havo en vwo.

Partner(s)

Our New Economy
Day for Change

Looptijd September 2022 - heden

Maatschappelijke context

Het huidige economieonderwijs is in hoge mate gebaseerd op de neoklassieke economische theorie. Andere perspectieven over economische ontwikkelingen worden gemist.

Ambitie project

Het creëren van eenvoudig inzetbare lesmaterialen. Deze worden gebruikt binnen de vrije ruimte van lesprogramma’s en zijn gericht op maatschappijbreed economisch denken en handelen.

Impactdoelstelling

Het doel is om dertien lesbrieven te maken voor onder- en bovenbouw (havo en vwo) en daarmee honderden economiedocenten te ondersteunen en via hen duizenden leerlingen te bereiken.

Status

Op dit moment zijn er 7 lesbrieven beschikbaar. Deze gaan o.a. over de ecologische economie, een inclusieve economie, consumentisme, echte prijzen en grondstoffen en al door meer dan 300 docenten gedownload.

In het kort

Het vak economie in het voortgezet onderwijs moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie. Bijvoorbeeld als consument, werknemer of producent. Helaas schiet het huidige curriculum hierin tekort.Dat komt omdat het een eenzijdige focus heeft op de neoklassieke theorie.. Deze gaat slechts uit van de homo economicus: een rationele, calculerende en voor eigenbelang kiezende mens.

Onder economiedocenten is er een serieuze behoefte aan aanvullend lesmateriaal over de ‘nieuwe economie’, dat eenvoudig inzetbaar is. Hierin staat een ruimere kijk op de economie centraal, met aandacht voor de belangen van de medemens en de natuur.

‘Jongeren kritisch leren nadenken en bewust maken dat de keuzes die ze maken in het economisch verkeer invloed hebben op de wereld. Dát is volgens mij de belangrijkste taak van het economieonderwijs. Zo bereiden we jongeren voor op een toekomst waarin zij kansen weten te grijpen.'
Babette Anhalt
Projectleider

Nieuwe thema’s

Het doel van dit project is het voortgezet economieonderwijs op havo en vwo te verrijken met nieuw economisch denken. Daarvoor wordt (in ‘kleine brokken’, zo veel mogelijk aansluitend op de vastgestelde kerndoelen van het onderwijs) aanvullend lesmateriaal ontwikkeld en aangeboden en prominent in de markt gezet.

Vertrekpunt zijn lesbrieven die Our New Economy (ONE) en Day for Change in 2021 ontwikkelden in een gezamenlijke pilot. In die brieven wordt uitgelegd hoe een economie gericht kan zijn op het nastreven van welzijn voor alle mensen op aarde. Ze gaan over Waarde, Groei, Circulaire Economie, Echte Prijzen, Waardevol Werk en Ecologische Economie. Deze dragen bij aan een inclusieve, duurzame samenleving met meer gelijkwaardigheid.

Economiedocent als game changer

Deze reeks wordt nu aangevuld, geactualiseerd en uitgebreid. De lesbrieven zijn online verkrijgbaar, inclusief een docenthandleiding en kant-en-klaar lesmateriaal. Met voorlichting, training en een uitgebreide communicatiecampagne wordt het aanbod actief verspreid binnen het onderwijsveld. Bij de vernieuwing van het economie onderwijs kan de economiedocent het grote verschil maken; voor zowel de leerlingen in de klas, als binnen de economiesectie van de school.