Ga naar de inhoud
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

New Economics Lab

Het ontwikkelen van een digitale gereedschapskist om het hoger economisch onderwijs te helpen in de transitie van ‘klassiek denken’ naar ‘nieuw denken’ over de economie.

Partner(s)

Hogeschool Rotterdam

Looptijd Februari 2021 - juli 2022

Maatschappelijke context

Grote maatschappelijke uitdagingen vragen een nieuw economisch denken en doen waarin naast welvaart, groei en eigenbelang ook welzijn, bloei, meervoudige waardecreatie en het belang van de ander centraal staan.

Ambitie project

Via onderwijsinnovatie bijdragen aan motivatie en lesmateriaal voor docenten om naar het nieuwe economische paradigma toe te bewegen.

Impactdoelstelling

Het ontwikkelen van beproefde concepten en handelingsperspectief voor docenten voor de manier waarop en de inhoud waarmee zij studenten toerusten voor werken in en aan de nieuwe economie.

Status

De digitale gereedschapskist voor nieuw economieonderwijs (NEO) is ontwikkeld - met diverse innovatieve werkvormen en lesmateriaal voor docenten in de sector Economie van het HBO. Hiermee worden zij op weg geholpen als zij hun onderwijs willen vernieuwen.

In het kort

Grote maatschappelijke uitdagingen vragen om tot fundamentele herziening te komen van ons economisch doen en laten. In het hoger onderwijs moeten de leiders van de toekomst worden opgeleid voor de vraagstukken van de toekomst. Maar hoe doe je dat als tijd en budgetruimte bij docenten daarvoor te kort schieten?

Onder de naam ‘New Economics Lab’ beoogt dit pilotproject het hoger economisch onderwijs te helpen een transitie in te zetten van ‘klassiek denken’ naar ‘nieuw denken’ over economie. In essentie een verschuiving van een focus op ‘ik’ naar ‘de ander’. Bij Hogeschool Rotterdam wordt dat nieuwe denken vanuit het lectoraat Betekeniseconomie o.l.v. Kees Klomp verdiept en handen en voeten gegeven. Daar ligt dan ook de coördinatie van ‘New Economics Lab’, waarin docenten, studenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar nieuwe inzichten op doen en vertalen naar kennis en kunde voor onderwijscurricula en de praktijk.

Hiermee beoogt dit pilotproject het hoger economisch onderwijs te helpen een transitie in te zetten van ‘klassiek denken’ naar ‘nieuw denken’ over economie. In essentie is dat een verschuiving van een focus op ‘ik’ naar ‘de ander’. De sector Economie is de grootste in het hoger onderwijs; met bijna 180.000 studenten, tientallen bachelors en masters. De sector leidt breed op: van HR-professional tot accountant, van marketeer tot econoom.

'Nu ecologische en sociale problemen steeds groter en urgenter worden, is het essentieel om zo snel mogelijk tot een nieuwe economische licence to operate te komen; gericht op een duurzame balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.'
Kees Klomp
Lector Betekeniseconomie

De NEO-Toolbox

De NEO Toolbox bevat inzicht in alternatieve waardemodellen die docenten helpen om het gesprek aan te gaan met studenten over grote maatschappelijke vraagstukken en welke rol ons huidig economisch systeem hierin speelt. Deze tools geven niet zozeer antwoorden op de complexe vragen waar we als maatschappij voor staan, maar helpen om op open wijze deze onderwerpen te bespreken. Zo worden studenten opgeleid tot kritische, weerbare en veerkrachtige economische professionals in een wereld in transitie.

Er is in twee fasen (tot zomer 2021 en daarna tot voorjaar 2022) via actiegericht onderzoek geëxperimenteerd op drie hogescholen: naast Rotterdam hebben er pilots gedraaid op Avans en NHL Stenden. Daarbij zijn direct zo’n tachtig studenten, twintig docenten en twintig bedrijven betrokken. Tegelijk is de kennis uit de pilots verrijkt en gedeeld met docenten van andere hogescholen (via het Purpose Campus Netwerk).

Tot de zomer van 2022 is vervolgens de output verwerkt voor verder opschaling in studiejaar 2022-2023. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit HBO, Vereniging Hogescholen, universiteit en bedrijfsleven dacht en keek kritisch mee. Ook heeft het project aansluiting gezocht bij de HEO-verkenning vanuit de Vereniging Hogescholen.