ANBI-stichting

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

RSIN/fiscaal nummer
RSIN-nummer: 855194376

Contactgegevens van de instelling
Link naar de contactpagina van de stichting

Doelstelling van de Stichting

  • De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het algemeen belang die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin.
  • De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. De Stichting streeft dit doel na door het verstrekken van financiële giften en niet-financiële ondersteuning voor de uitvoering van innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek. De Stichting hanteert daarbij een proactieve aanpak en benadert en selecteert zelf zijn projectpartners. De Stichting is een vermogensfonds, voert geen actief fondsenwervend beleid en houdt geen eigen vermogen aan. De Stichting bevordert de kwaliteit van zijn partnerschappen en het maatschappelijk resultaat van de begunstigde organisaties door middel van een actieve betrokkenheid bij de planning, monitoring en evaluatie van projecten. Meer details over het beleid staan in de jaarberichten van de Stichting die op de website worden gepubliceerd.

Functie van de bestuurders
Het bestuur kent statutair de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. Eén persoon kan meerdere functies vervullen.

Namen van de bestuurders
– mr. Aart Jan de Geus (bestuursvoorzitter en penningmeester)
– Prof. dr. Janka Stoker (secretaris)

Beloningsbeleid
Bestuursleden kunnen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding en een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Bestuursleden die tevens uitvoerende werkzaamheden verrichten krijgen hiervoor een beloning toegekend die marktconform is gezien hun expertise en ervaring en het persoonlijk netwerk dat zij ter beschikking stellen aan de Stichting.

Om gekwalificeerde medewerkers met de benodigde professionele kennis en vaardigheden aan de Stichting te kunnen binden, biedt de Stichting marktconforme salarissen. De salarissen van het personeel worden vastgesteld op basis van opleiding, ervaring en functiezwaarte.

Het beloningsbeleid van de Stichting past binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De projectenportefeuille concentreert zich op de drie strategische thema’s ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’, ‘Duurzaam Werk’ en ‘Menswaardige Economie’. Meer details over de ondersteunde projecten staan in de jaarberichten link van de Stichting die op de website worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording
Zie pagina jaarberichten voor de meest recente informatie betreffende:

– Staat van baten en lasten en een toelichting daarop
– Financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per thema

ANBI vermogensfondsen – standaardformulier publicatieplicht boekjaar 2021

FIN Code Goed Bestuur
Het bestuur van Stichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.