ANBI-stichting

Naam van de instelling
Statutaire naam: Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie
Naam zoals bekend bij het publiek: Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

RSIN/fiscaal nummer
RSIN-nummer: 855194376

Contactgegevens van de instelling
Link naar de contactpagina van de stichting

Doelstelling van de ANBI

  1. De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan een betere wereld door middel van het stimuleren van initiatieven in het algemeen belang die zich bezighouden met mens, werk en economie, in de ruimste zin.
  2. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van conferenties en valorisatie van onderzoek.
  3. Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichters van de Stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de Stichting.
  4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. De doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de Stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. De Stichting streeft dit doel na door het verstrekken van financiële giften en niet-financiële ondersteuning voor de uitvoering van innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek. De Stichting hanteert daarbij een proactieve aanpak en benadert en selecteert zelf zijn partners. De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is een vermogensfonds en voert geen actief fondsenwervend beleid. De Stichting bevordert de kwaliteit van zijn partnerschappen en het maatschappelijk resultaat van de begunstigde organisaties door middel van een actieve betrokkenheid bij de planning, monitoring en evaluatie van projecten. Meer details over het beleid staan in de jaarberichten van de Stichting die op de website worden gepubliceerd.

Functie van de bestuurders
Het bestuur kent statutair de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. Eén persoon kan meerdere functies vervullen.

Namen van de bestuurders
– Aart de Geus (bestuursvoorzitter)
– Prof. mr. dr. Jaap Winter (secretaris)
– Drs. Michiel de Wilde (penningmeester)

Beloningsbeleid
Om gekwalificeerde medewerkers met de benodigde professionele kennis en vaardigheden aan de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie te kunnen binden, biedt de Stichting marktconforme salarissen. De salarissen van het personeel worden vastgesteld op basis van opleiding, ervaring en functiezwaarte.

Bestuursleden kunnen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding en een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Bestuursleden die tevens uitvoerende werkzaamheden verrichten krijgen hiervoor een beloning toegekend die marktconform is gezien hun expertise en ervaring en het persoonlijk netwerk dat zij ter beschikking stellen aan de Stichting.

Het beloningsbeleid van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie past binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De projectenportefeuille concentreert zich op de drie strategische thema’s ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’, ‘Circulaire Economie’ en ‘Menswaardige Economie’. Meer details over de ondersteunde projecten staan in de jaarberichten van de Stichting die op de website worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording
Zie het meest recente jaarbericht voor een:

– Staat van baten en lasten en een toelichting daarop
– Financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per thema
– Overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop