Ga naar de inhoud

TaxShift

Voor een inclusieve en duurzame economie zijn belastinghervormingen noodzakelijk. TaxShift onderzoekt en stimuleert die hervormingen, o.a. door de lasten op milieu-impact te verhogen en die voor arbeid te verlagen.

Partner(s)

The Ex'Tax Project

Maatschappelijke context

De huidige hoge lasten op arbeid en lage lasten op grondstoffen belemmeren het verduurzamen van werk en economie.

Ambitie project

Het Nederlandse belastingsysteem stimuleert een inclusieve en duurzame economie. De financiële prikkels in Nederland en de EU zijn in lijn met een duurzame en inclusieve samenleving.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn de meeste Ex’tax principes verwerkt in het Nederlandse regeerakkoord.

Status

In 2023 zijn een aantal Ex'Tax maatregelen reeds opgenomen in de miljoenennota. In het komende regeerakkoord kan dit verder aangevuld worden met Ex'Tax maatregelen die werk voor werkenden lonender maakt en voor werkgevers goedkoper, zoals opgenomen in het rapport dat recent aan de Staatssecretaris van Financiën is aangeboden.

In het kort

Belastingen vormen één van de belangrijkste economische prikkels met betrekking tot ondernemen, werken en consumeren. Helaas geeft het huidige belastingstelsel de verkeerde prikkels. Het staat daarmee een toekomstbestendige en veerkrachtige economie in de weg.  

De projecten onder het TaxShift initiatief pleiten voor een herziening van het belastingsysteem. Oftewel: voor een verschuiving van belastingen ten behoeve van een inclusieve en duurzame economie. Zo kunnen Nederlandse én Europese regeringen het belastingsysteem beter laten aansluiten op de uitdagingen van onze tijd.    

‘Een taxshift zorgt ervoor dat duurzaam werk loont, voor werknemers, werkgevers en de samenleving. Door een verschuiving in de belastingen krijgt ieder mens de kans zijn of haar talenten optimaal te ontplooien en te benutten. Dat zorgt voor een eerlijk inkomen, terwijl natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk worden gespaard.’
Femke Groothuis
Oprichter The Ex'Tax Project

Voor een inclusieve, circulaire economie

De komende jaren transformeert Nederland naar een land met minder vervuilende productie en consumptie. Dit is geformuleerd in het Klimaatakkoord, de Europese doelstellingen ‘Fit for 55’ en het Coalitieakkoord van Rutte IV. Het huidige belastingstelsel werkt deze doelstellingen echter tegen.  

The Ex’tax project wil duurzame verdienmodellen mogelijk maken en de arbeidsmarkt stimuleren. Daarom pleiten zij voor een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vervuiling. De onafhankelijke denktank onderzoekt sinds 2009 de mogelijkheden om belastingen in lijn te brengen met de doelen van de circulaire en inclusieve economie. Zij werken samen met diverse partijen uit het bedrijfsleven, onderzoekers, accountantskantoren, overheden en de maatschappelijke sector in Nederland en Europa. Projecten zijn gericht op het doorrekenen van de belastingverschuiving voor Nederland en de Nederlandse bouwsector. Ook kijken zij naar de effecten voor Europa en Europese lidstaten.