Platform Vijftigplussers & Werk

Optimalisatie van arbeidsmarktparticipatie onder vijftigplussers

In Nederland is de arbeidsparticipatie van vijftigplussers de afgelopen jaren toegenomen van ruim 28% in 1994 naar 52% in 2016. Ondanks deze stijging loopt de groep vijftigplussers nog vaak achter op de jongere groep mensen die tot de (potentiële) beroepsbevolking horen. Het grootste arbeidsmarktprobleem van vijftigplussers is de relatief lange werkloosheid onder deze groep: 40% van de langdurig werklozen is ouder dan 50 jaar.
Om de kosten van de vergrijzing op te kunnen vangen en het arbeidsaanbod op peil te kunnen houden is het van belang om de participatie te vergroten. Maar dat is niet de enige reden, de doelgroep zelf heeft een enorm belang bij arbeidsparticipatie. Werk draagt bij aan welzijn, zorgt voor een inkomen, geeft structuur aan een dag, biedt sociale interactie en zorgt voor voldoening en waardering. Dit project is gericht op het opzetten van een platform van belanghebbende organisaties en partijen om gezamenlijk te kijken naar het arbeidsmarktvraagstuk van de doelgroep vijftigplussers.

Aanpak & werkwijze

Het project richt zich op drie thema’s: bewustwording, aan het werk komen en behouden van werk. Op basis van deskresearch en overleg met deskundigen worden binnen deze thema’s specifiekere aandachtsgebieden gedefinieerd, waarna allianties worden gevormd en projecten gestart. Het platform gaat specifiek op zoek naar projecten die hun effectiviteit al hebben bewezen of die een nieuwe innovatieve aanpak kennen.

Het Platform zal elk project evalueren en monitoren, waardoor kennis wordt opgedaan over de werkzame en meest effectieve elementen. Zo kunnen nieuwe initiatieven lering trekken uit en voortbouwen op bestaande kennis. Het doel van het Platform is om succesvolle projecten te laten groeien en ervoor te zorgen dat de aanpak en werkwijze ervan wordt geborgd bij de betrokken organisaties, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen profiteren.

Dit project draagt bij aan het ontwikkelen van een inclusieve arbeidsmarkt door een brede focus op de doelgroep, werkgevers en de samenleving als geheel. Zo wordt ingezet op volwaardige arbeidsparticipatie van vijftigplussers.

Foto header: Marcus Castro