Platform Jongeren & Werk

Op weg naar een toekomst die werkt voor alle jongeren

Vlak voordat begin 2020 de coronacrisis uitbrak, bevond de jeugdwerkloosheid zich op het laagste niveau sinds 45 jaar: in het eerste kwartaal van 2020 was 6,8 procent van de beroepsbevolking tussen de 15 en 25 jaar werkloos. In vergelijking met andere leeftijdsgroepen is de werkloosheid onder jongeren het sterkst gestegen gedurende de crisis in 2020.

Dit is een bekend patroon bij een crisis; door de vaak korte contracten en flexibele arbeidscontracten verliezen jongeren sneller hun baan. Met name jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een migratieachtergrond hebben moeite om (passend) werk te vinden. Het platform Jongeren & Werk onderzoekt in de praktijk, met verschillende allianties van uitvoerende partijen, hoe meer jongeren de weg naar de arbeidsmarkt kunnen gaan vinden. Op basis van deze ervaringen uit de praktijk worden ook eventuele belemmeringen op systeemniveau geadresseerd. Zo wordt samengewerkt om de kwetsbare positie van jongeren echt te veranderen, zodat ze kunnen bouwen aan een duurzame toekomst.
 

Krachten bundelen en samenwerken

Uit de literatuur, maar ook uit de praktijk, weten we dat om aan het werk te kunnen meer nodig is dan simpelweg solliciteren. Sommige jongeren hebben een duwtje in de rug nodig in de vorm van extra vaardigheden, intensieve bemiddeling, begeleiding of simpelweg een kans om te laten zien wat ze kunnen. In Nederland zijn er veel initiatieven die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt door jongeren met een kwetsbare positie te begeleiden naar werk. Echter zijn deze initiatieven versnipperd en sterk lokaal gebonden. Het platform Jongeren & Werk wil de krachten bundelen, kennis en kunde samenbrengen en gezamenlijk werken aan de impact op de toekomst van jongeren.

De missie van het platform is dan ook: Een betere wereld, waarin alle jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken.
 

Allianties

Uiteenlopende partijen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen het Platform Jongeren & Werk. Door van alle partijen de sterke punten te combineren kunnen nog meer jongeren bereikt en geactiveerd worden. De partijen zijn ondergebracht in verschillende allianties die zich allemaal richten op een ander aspect binnen jeugdwerkloosheid, zoals talentontwikkeling, aansluiting MBO onderwijs op de arbeidsmarkt en werkgeversperspectief. Meer informatie over de allianties op Platform Jongeren & Werk
 

Onderzoek

Naast de allianties is onderzoek een belangrijke pijler binnen het Platform. Niet alleen wordt het effect en de aanpak van de verschillende allianties onderzocht, maar de uitkomsten worden ook gebundeld en verder verdiept. Er wordt vanuit de wetenschap gekeken naar wat werk bij wie (doelgroepen), op welke manier (mechanismen) en onder welke condities (contextfactoren). De activeringstheorieën die hieruit voortkomen worden in de evaluaties van de allianties getoetst en vervolgens verder verdiept. De verschillende inzichten worden binnen het Platform bij elkaar gebracht en verrijkt door regelmatige kennisuitwisseling met wetenschappers en experts uit het veld.

Foto header: Kate Kalvach

Wouter Vos - Platform Jongeren en Werk
Wouter Vos Projectleider