Platform Jongeren en Werk

Op weg naar een toekomst die werkt voor alle jongeren

Het perspectief op werk voor jongeren is niet vanzelfsprekend. Ook in tijden van economische groei en krapte op de arbeidsmarkt is het niet voor alle jongeren weggelegd aan het werk te komen en te blijven. Werkloosheid onder jongeren van 15 tot 25 jaar is nog altijd 6,8%. Dat betekent dat 102.000 jongeren geen plek op de arbeidsmarkt hebben. Met name jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een migratieachtergrond hebben moeite om (passend) werk te vinden. Het platform Jongeren & Werk onderzoekt in de praktijk, met verschillende allianties van uitvoerende partijen, hoe meer jongeren de weg naar de arbeidsmarkt kunnen gaan vinden. Op basis van deze ervaringen uit de praktijk worden ook eventuele belemmeringen op systeemniveau geadresseerd. Zo wordt samengewerkt om de kwetsbare positie van jongeren echt te veranderen, zodat ze kunnen bouwen aan een duurzame toekomst.

Uit de literatuur, maar ook uit de praktijk, weten we dat om aan het werk te kunnen meer nodig is dan simpelweg solliciteren. Sommige jongeren hebben een duwtje in de rug nodig in de vorm van extra vaardigheden, intensieve bemiddeling, begeleiding of simpelweg een kans om te laten zien wat ze kunnen. In Nederland zijn er veel initiatieven die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt door jongeren met een kwetsbare positie te begeleiden naar werk. Echter zijn deze initiatieven versnipperd en sterk lokaal gebonden. Het platform Jongeren & Werk wil de krachten bundelen, kennis en kunde samenbrengen en gezamenlijk werken aan de impact op de toekomst van jongeren.

De missie van het platform is dan ook: Een betere wereld, waarin alle jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken.

Allianties
Uiteenlopende partijen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen het Platform Jongeren & Werk. Door van alle partijen de sterke punten te combineren kunnen nog meer jongeren bereikt en geactiveerd worden. De partijen zijn ondergebracht in vijf verschillende allianties die zich allemaal richten op een ander aspect binnen jeugdwerkloosheid.

Talentontwikkeling
Deze alliantie richt zich op het opzetten en uitvoeren van een maatschappelijk traineeship voor talentontwikkeling en richt zich op vmbo-leerlingen uit het derde en vierde leerjaar. Door vmbo-leerlingen te helpen bij het ontdekken van hun talenten en een mentoringprogramma aan te bieden, kunnen ze de juiste keuze maken voor een vervolgopleiding. Dit leidt naar verwachting tot meer motivatie en minder uitval op het MBO.

Aansluiting MBO – Arbeidsmarkt
Jongeren die niet direct na hun opleiding een passende baan vinden, belanden vaak tussen wal en schip. Deze alliantie wil een duurzame brug slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt door de inzet van coaching en het ondersteunen van MBO-studenten. De Buzinezzclub richt zich hierbij op de praktische kant en begeleidt jongeren langdurig in de richting van de arbeidsmarkt en tijdens hun carrière. KBA Nijmegen zet meer in op de onderzoeksmatige benadering en het systematisch beschrijven van de gehanteerde aanpak.

De Weg Vrij naar Werk
Deze alliantie richt zich op het naar werk begeleiden van jongeren. Jongeren die problemen ervaren op weg naar de arbeidsmarkt, ervaren veelal ook belemmeringen op één of meerdere andere leefgebieden . Deze alliantie richt zich erop deze belemmeringen weg te nemen, om ze vervolgens te kunnen begeleiden naar betaald werk.

Kansen
De alliantie Kansen zet zich in om jongeren onderdeel te laten zijn van de werkende maatschappij. Dat doen zij door jongeren bij Betaalde Voetbal Organisaties (BVO’s) een leer-werktraject aan te bieden. Van daaruit worden ze naar een betaalde baan geholpen via het netwerk van de BVO’s.

Werkgeversperspectief
Deze alliantie gaat uit van de verwachte groei bij bedrijven in de circulaire economie. Dit zorgt bij werkgevers voor behoefte aan met name jonge mensen aan het begin van hun carrière, die kunnen worden opgeleid in nieuwe en specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het vervullen van circulaire banen. Dit biedt goede mogelijkheden voor het vervullen van deze vacatures met de jongeren waar het Platform Jongeren & Werk zich op richt.

Onderzoek
Naast de allianties is onderzoek een belangrijke pijler binnen het Platform. Niet alleen wordt het effect en de aanpak van de verschillende allianties onderzocht, maar de uitkomsten worden ook gebundeld en verder verdiept. Er wordt vanuit de wetenschap gekeken naar wat werk bij wie (doelgroepen), op welke manier (mechanismen) en onder welke condities (contextfactoren). De activeringstheorieën die hieruit voortkomen worden in de evaluaties van de allianties getoetst en vervolgens verder verdiept. De verschillende inzichten worden binnen het Platform bij elkaar gebracht en verrijkt door regelmatige kennisuitwisseling met wetenschappers en experts uit het veld.

Foto header: Kate Kalvach

Wouter Vos - Platform Jongeren en Werk
Wouter Vos Projectleider