Jongeren en Werk

Op weg naar een toekomst die werkt voor alle jongeren

Jongeren en Werk is een platform dat zich richt op de hoge werkloosheid onder jongeren in Nederland. Hoewel de economie aantrekt, zijn er in Nederland nog altijd ruim 100.000 werkzoekende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. En tussen de 25 en 35 jaar zijn dat er nog eens ongeveer 150.000. Daarnaast worden jonge Nederlanders met een migratieachtergrond en laagopgeleide, jonge vrouwen twee keer zo hard getroffen en is er een toenemende ongelijkheid in kansen waargenomen in Nederland.

Met het Jongeren en Werk-project wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is om deze jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het platform wil zo de positie van kwetsbare jongeren onderzoeken én veranderen, zodat er met elkaar gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst die werkt.

Diner Pensants

Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat. Om dit complexe probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen hebben er een vijftal ‘Diners Pensants’ plaatsgevonden. Op deze avonden spraken professionals uit het veld met elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te bepalen welke actie gewenst is en voor welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen. Aan tafel zat bijvoorbeeld een oud-minister van Sociale Zaken, maar ook mensen die voor de klas staan, jonge ambtenaren, filosofen, hoogleraren, onderzoeksjournalisten en directeuren van de meest vooraanstaande initiatieven en stichtingen in dit veld van jongeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er een vijftal thema’s geformuleerd, die vervolgens in vijf allianties vorm hebben gekregen.

Allianties

Uiteenlopende stichtingen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen het platform Jongeren en Werk. Door van alle stichtingen de sterke punten te combineren kunnen nog meer jongeren bereikt en geactiveerd worden. De stichtingen zijn ondergebracht in vijf verschillende allianties die zich allemaal richten op een ander aspect binnen jeugdwerkloosheid.

Diner pensant met professionals om de problematiek rondom jeugdwerkloosheid in kaart te brengen

Het geven van aandacht en het bieden van kansen helpt jongeren verder om te kunnen dromen

Fabian Dekker: "Te veel jongeren vinden geen baan"

via: socialevraagstukken.nl

Aandacht

Niet voor alle ouders is het mogelijk om hun kind te kunnen ondersteunen bij hun (school)loopbaan, bijvoorbeeld door een lage taalvaardigheid. In de alliantie Aandacht bundelen JINC en Stichting Lezen en Schrijven de krachten om de taalkracht van ouders te versterken. Zo kunnen zij hun kinderen ondersteunen en krijgen jongeren meer kansen in hun (school)loopbaan.

Kansen

De alliantie Kansen zet zich in om jongeren onderdeel te laten zijn van de werkende maatschappij. Dat doen zij door hen concreet aan een baan te helpen door middel van Participatie Certificaten. Hiermee kunnen jongeren bij Betaalde Voetbal Organisaties (BVO’s) aan de slag. De alliantie bestaat uit de initiatieven Participatie CertificaatLeids Inzet Collectief en Connecting2U.

Vaardigheden

21st century skills: steeds meer leerlingen krijgen ze onderwezen. Maar juist scholen met kinderen met een leerachterstand komen hier vaak niet aan toe. In de alliantie Vaardigheden richten de stichtingen De KatrolBomberbot en Krachtbronnen zich op deze groep. Zo leren zij kinderen  basisconcepten als programmeren en coderen. Ook trainen zij hen op sociale vaardigheden, zoals het creatief oplossen van problemen en het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s.

Dromen

Dromen van een succesvolle toekomst, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hiervoor zijn rolmodellen nodig, geloof in jezelf en vertrouwen in de toekomst. De stichtingen Jong Ondernemen en JINC willen jongeren hun talenten laten ontdekken en hiermee het geloof in hun eigen kunnen aanwakkeren. Dit doen zij door een gezamenlijk programma rondom ondernemerschap te ontwikkelen voor het tweede en derde jaar van het vmbo.

Onderzoek

Naast de allianties is andere belangrijke pijler binnen het platform onderzoeker Fabian Dekker. Hij is als arbeidssocioloog bezig om wetenschappelijk in kaart te brengen welke aanpakken werken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. In de praktijk is gebleken dat in veel gevallen dit niet of nauwelijks wordt geëvalueerd. Wat is het succes van een project? Welke initiatieven werken? Welke niet? Om dit wetenschappelijk onderbouwd te kunnen onderzoeken is een tool nodig. Door nauw samen te werken met de verschillende allianties werkt Dekker aan het ontwikkelen van een evaluatiemodel waarmee in beeld gebracht kan worden hoe doeltreffend projecten zijn geweest. Dit is een belangrijk handvat voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in de toekomst.


Evenementen

Op 4 oktober 2017 vond het symposium ‘Alle jongeren aan boord!’ plaats. Deze dag stond onder leiding van sprekers als oud-ministers Jet Bussemaker en Marja van Bijsterveldt, en onderzoeker Fabian Dekker. Ook Jesse Klaver, prominenten uit het bedrijfsleven, de stichtingenwereld en jongeren van Vakcollege de Hef uit Rotterdam en het Calvijn College uit Amsterdam waren aanwezig. Samen bespraken en onderzochten we de problemen rondom jeugdwerkloosheid om met elkaar het startsein te geven van de allianties en het onderzoek.

Op 11 oktober 2017 werd er vanuit de alliantie Verbinden een wervingsbijeenkomst georganiseerd. In samenwerking met Yacht werden op deze dag young professionals geworven om zich op te geven als buddy voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tevens werd het belang van vrijwilligerswerk besproken en het effect ervan op beide partijen.

 

Jesse Klaver tijdens het Symposium ‘Alle jongeren aan boord!’